ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรม ปี๒๕๖๓ งานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรม
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ (ปีที่ ๒๓)
โทร. 092-5609111, 089-6601464
-----------------------------------------------------------------------
          วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจะจัดงานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรมในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อถวายทุนการศึกษา-ผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕๖ รูป และเพื่อทำบุญอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส-บูรพาจารย์ของวัด
มีกำหนดการ ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ น. มอบทุนศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนนักศึกษา-ทุนสาธารณสงเคราะห์แก่คน    ชราและผู้พิการ
เวลา ๑๐.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร ๖๐๐ รูป
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีทักษิณานุประทานอุทิศอดีตเจ้าอาวาส-บูรพาจารย์
เวลา ๑๔.๐๐ น. มอบทุนการศึกษา-ผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้และมอบของที่ระลึกแก่คฤหัสถ์ผู้สอบบาลีศึกษาได้ประจำปี๒๕๖๓
          สำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมขนาดใหญ่ มีภิกษุสามเณรสอบบาลีได้อันดับที่ ๑ ของกรุงเทพมหานครติดต่อกัน ดังนี้ พ.ศ.๒๕๕๐, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ เป็นสำนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ มีภิกษุสามเณรสอบบาลีได้เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศติดต่อกัน คือ ๒๕๕๙, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑, ๒๕๖๒, ๒๕๖๓
ในพรรษานี้ มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา ๔๔๘ รูป  
ในวาระมหากุศลนี้ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพรายการต่างๆดังนี้
๑. เจ้าภาพทุนการศึกษา-ผ้าไตร
เพื่อเป็นทุนการศึกษาประจำปีแก่ภิกษุสามเณร ซึ่งกำลังศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา ดังนี้

 


❖ ประโยค ๑-๒ จำนวน ๕๓ รูปๆละ ๔,๐๐๐ บาท
❖ ประโยค ป.ธ.๓ จำนวน ๖๐ รูปๆละ ๕,๐๐๐ บาท
❖ ประโยค ป.ธ.๔ จำนวน ๓๕ รูปๆละ ๖,๐๐๐ บาท
❖ ประโยค ป.ธ.๕ จำนวน ๓๔ รูปๆละ ๗,๐๐๐ บาท
❖ ประโยค ป.ธ.๖ จำนวน ๒๗ รูปๆละ ๒๐,๕๐๐ บาท
❖ ประโยค ป.ธ.๗ จำนวน ๒๐ รูปๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท
❖ ประโยค ป.ธ.๘ จำนวน ๑๙ รูปๆละ ๔๐,๐๐๐ บาท
❖ ประโยค ป.ธ.๙ จำนวน ๘ รูปๆละ ๖๐,๐๐๐ บาท
 
๒.  เจ้าภาพเครื่องไทยธรรม ถวายพระมหาเถระ เพื่อสร้างทานบารมี คือ
(๒.๑) ไทยธรรมชุดใหญ่ ผ้าไตรและปัจจัย จำนวน ๕๐ ชุด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒.๒) ไทยธรรมชุดเล็ก ผ้าไตรและปัจจัย ๑๕๐ ชุด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ติดต่อ พระมหาวุฒิภัทร 098-8430299  พระมหาสดใส  087-9166713
๓.  เจ้าภาพโรงทาน ถวายพระสงฆ์สามเณรและให้ฆราวาสผู้มาร่วมงาน
ติดต่อ พระมหาอภิลักษณ์ (โอ๋) 086-7962617 พระมหาสดใส 087-9166713
๔.  เจ้าภาพทุนสาธารณสงเคราะห์และข้าวสาร ๑๕ กก.
มอบให้คนชราและผู้พิการ ๕๐ ทุน (ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
เจ้าภาพทุนศึกษาสงเคราะห์และข้าวสาร
     ๑๐ กก. แก่นักเรียนนักศึกษา ๑๕๐ ทุน (เฉลี่ยทุนละ ๑,๐๐๐ บาท)
ติดต่อ พระมหาอภิลักษณ์ (โอ๋) 086-7962617 พระมหาศิริชัย 085-1467857
๕. บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
บัญชี: ทุนนิธิการศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนอิสรภาพ

เลขที่บัญชี
107-220958-9
 

ติดต่อสอบถาม โทร. 092-5609111, 089-6601464
  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download? ( 4 kb )


สร้างเมื่อ 12 กันยายน 2563 | อ่าน 2384
เขียนโดย วราสโภ ภิกฺขุ
 
งานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรม ปี๒๕๖๓
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจะจัดงานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรมในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 12/09/2563
อ่าน 2384
 
ขอเชิญทำบุญเข้าพรรษาถวายสลากภัต-สลากทาน ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพทำบุญเข้าพรรษาถวายสลากภัต-สลากทาน ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา 03/07/2563
อ่าน 1890
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ 02/12/2562
อ่าน 3318
 
e-donation วัดโมลีโลกยาราม
26/07/2562
อ่าน 14722
 
งานฉลองเปรียญธรรมประจำปี ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม เพื่อถวายทุนการศึกษา-ผ้าไตรแก่พร 23/07/2562
อ่าน 4040
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน แก่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร แขวง 01/07/2562
อ่าน 4475
 
บัญชีบุญวัดโมลีโลกยาราม
13/04/2562
อ่าน 10812
 
ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสงฆ์
12/04/2562
อ่าน 3731
 
ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ อบรมบาลีก่อนสอบรอบซ่อม
ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ หรือ ร่วมบุญกันตามกำลังศรัทธา . 08/04/2562
อ่าน 2949
 
เปิดรับสมัคร พระภิกษุสามเณร
สํานักเรียนวัดโมลีโลกยารามรับสมัครพระภิกษุ สามเณร เข้าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี 08/04/2562
อ่าน 3416
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติว) ประจำปี 450 รูป 01/12/2561
อ่าน 3618
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง จำนวน 400 รูป 27/11/2560
อ่าน 2540
 
ขอเชิญท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติวซ่อม) ประจำปี 90 รูป
ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งวันได้ที่ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส 14/03/2560
อ่าน 3366
 
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปี 2560 เริ่ม 10 ธันวาคม 2559 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร สำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่นกรุงเทพมหานคร จะจัดอบรมเข้มก่อนสอบบาลีปี 60 03/12/2559
อ่าน 6147
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมกันตักบาตรเทโว วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวพุทธทั่วประเทศจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเ 26/10/2558
อ่าน 3520
 
เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นเจ้าภาพผ้าไตร-ทุนการศึกษา
แด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ในงานฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ วัดโมลีโลกยาราม... 25/08/2558
อ่าน 3821
 
ขอเชิญสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙) ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค9 25/12/2557
อ่าน 4588
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง(ติว) ประจำปี 300 รูป
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ 04/11/2557
อ่าน 3950
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมกันตักบาตรเทโว วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวพุทธทั่วประเทศจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 06/10/2557
อ่าน 3591
 
รายการทุนการศึกษา-ผ้าไตรจีวร และเจ้าภาพโรงทาน
ถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ประจำปี ๒๕๕๗ (ปีที่ 21/08/2557
อ่าน 3959
 
ร่วบุญถวายสลากภัต
ขอเชิญสาธุชนเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัตสลากทานแด่พระภิกษุสามเณร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ 05/07/2557
อ่าน 2956
 
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๗ ซี่งในปีนี้ รอบแรก 25/03/2557
อ่าน 5442
 
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร ใจเพชร
เรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙, เรียนนักธรรมชั้นตรี - ชั้นเอก, เรียน กศน. ม.ต้น - ม.ปลาย 22/03/2557
อ่าน 5004
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี (วรวิทย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ณ เขตพุทธาวาส วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคมขอเชิญสาธุชนร่วมบุญในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี 27/02/2557
อ่าน 3571
 
ขอเชิญ/นิมนต์ ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระสงฆ์สามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง(ติว)จำนวน 250 รูป
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญ/นิมนต์ ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร 09/12/2556
อ่าน 3874
 
กฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีฯ วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
กฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีฯ วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 21/10/2556
อ่าน 3314
 
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโว วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2556
คณะสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 15/10/2556
อ่าน 3445
 
งานฉลองเปรียญธรรม-บำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖
วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม-บำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ 13/08/2556
อ่าน 3561
 
ทั้งหมด 28 รายการ 1 / 1

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย