เกียรติคุณพิเศษ

เกียรติคุณพิเศษที่สำนักเรียนได้รับ

                พ.ศ.๒๕๔๗-พ.ศ.๒๕๕๔ มีพระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนได้รับทุนในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รวม ๓๑ ทุน

                พ.ศ.๒๕๔๙     ได้รับทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียนดีเด่นประจำปี ของสำนักเรียนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีผู้สอบได้มากที่สุด จำนวน ๖๒ รูป

                พ.ศ.๒๕๕๐     ได้รับทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียนดีเด่นประจำปี ของสำนักเรียนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีผู้สอบได้มากที่สุด จำนวน ๘๓ รูป

                พ.ศ.๒๕๕๒     ได้รับทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียนดีเด่นประจำปี ของสำนักเรียนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีผู้สอบได้มากที่สุด จำนวน ๗๔ รูป

                พ.ศ.๒๕๕๓     ได้รับทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียนดีเด่นประจำปี ของสำนักเรียนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีผู้สอบได้มากที่สุด จำนวน ๘๑ รูป

                พ.ศ.๒๕๕๔     ได้รับทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียนดีเด่นประจำปี ของสำนักเรียนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีผู้สอบได้มากที่สุด จำนวน ๑๐๒ รูป

                พ.ศ.๒๕๕๔     - ได้รับทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียนดีเด่นประจำปี ของสำนักเรียนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีผู้สอบได้มากที่สุด จำนวน ๑๐๖ รูป

                                      - ได้รับคัดเลือกเป็นสำนักเรียนดีเด่นในโครงการทุนเล่นเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย