พระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกข์

พระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกข์
วัดโมลีโลกยาราม 
กรุงเทพมหานคร
 
 ที่  ชื่อ  ฉายา  อายุ  พรรษา  ประโยค
 ๑  พระเมธีวราภรณ์  วรทสฺสี  ๓๙  ๑๘  ป.ธ.๙
 ๒  พระครูธรรมนิเทศ  วิมโล  ๗๐  ๕๐  ป.ธ.๕
 ๓  พระมหาวิทยาเชฏฐ์  วรธมฺโม  ๔๔  ๒๕  ป.ธ.๙
 ๔  พระมหาประดิษฐ์  ธมฺมกาโม  ๓๗  ๑๖  ป.ธ.๙
 ๕  พระมหาสองสูน  ธมฺมรโต  ๓๓  ๑๓  ป.ธ.๙
 ๖  พระมหาโกสุมัญ  วรโกวิโท  ๓๑  ๑๐  ป.ธ.๙
 ๗  พระมหาอนุยุต  อินฺทปญฺโญ  ๓๒  ๙  ป.ธ.๙
 ๘  พระมหาบุญลือ  ปุณฺณโก  ๓๐  ๙  ป.ธ.๙
 ๙  พระมหาสำรวล  สีลสํวโร  ๔๓  ๒๓  ป.ธ.๘
 ๑๐  พระมหาดรัญภพ  วณฺณเนโต  ๓๑  ๑๑  ป.ธ.๔
 ๑๑  พระรัตนชัย  คุณวํโส  ๓๐  ๒  น.ธ.เอก
 ๑๒  พระมหาเกรียงศักดิ์  กิตฺติโสภโณ  ๓๙  ๑๐  ป.ธ.๓
 ๑๓  พระมหาติ่ง  อาภากโร  ๓๙  ๕  ป.ธ.๖
 ๑๔  พระมหาจำลอง  ธมฺมวโร  ๓๗  ๑๗  ป.ธ.๘
 ๑๕  พระมหาเกียรติศักดิ์  สุธีโร  ๒๓  ๒  ป.ธ.๔
           
   
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ๙ กันยายน ๒๕๕๕

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย