ทำเนียบ-ป-ธ-๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๙
วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๔๕๖-๒๕๕๓
 
ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา พ.ศ.
 ๑  พระมหามา  ปสุโต  ปุยฝ้าย  ๓๓  ๑๒  ๒๕๐๖
 ๒  พระมหาฉลาด  ปริญฺญาโณ  ดิลกลาภ  ๔๔  ๒๔  ๒๕๒๕
 ๓  สามเณรประยูร  -  ป้อมสุวรรณ  ๒๒  -  ๒๕๓๕
 ๔  พระมหาบุญเฮ็ง  ปญฺญาสิริ  ทีอุทิศ  ๒๕  ๕  ๒๕๔๑
 ๕  พระมหาเจริญสุข  คุณวีโร  วงเวียน  ๓๑  ๙  ๒๕๔๓
 ๖  พระมหาปิยะวัฒน์  อภิวฑฺโฒ  พันธมาศ  ๒๗  ๖  ๒๕๔๓
 ๗  พระมหาประกอบ  วรวุฑฺฒิ  เจริญทัศน์  ๒๕  ๕  ๒๕๔๓
 ๘  สามเณรวิเชียร  -  เตสะ  ๒๒  -  ๒๕๔๓
 ๙  พระมหาชัยณรงค์  วรญฺชโย  เทศสาย  ๒๘  ๘  ๒๕๔๔
 ๑๐  พระมหาสมัคร  วรปุณฺโณ  ศิริบูรณ์  ๒๘  ๘  ๒๕๔๔
 ๑๑  พระมหาประเวช  สิริจนฺโท  แอ่งสุธา  ๒๗  ๗  ๒๕๔๔
 ๑๒  พระมหาเลอเดช  วรวํโส  วงศ์ศรีชา  ๒๔  ๓  ๒๕๔๔
 ๑๓  สามเณรอุดม  -  นุพันธ์  ๒๑  -  ๒๕๔๔
 ๑๔  พระมหาชัยวัฒน์  ญาณธโร  ประสานพันธ์  ๔๑  ๑๐  ๒๕๔๕
 ๑๕  พระมหาสมศักดิ์  ชยธมฺโม  ศรีบริบูรณ์  ๒๗  ๖  ๒๕๔๕
 ๑๖  พระมหาคมกฤษณ์  อสิญาโณ  เติมสายทอง  ๓๒  ๑๑  ๒๕๔๖
 ๑๗  สามเณรเดชอุดม  -  แสงบุญ  ๒๒  -  ๒๕๔๗
 ๑๘  พระมหาประดิษฐ์  ธมฺมกาโม  บ่อชน  ๓๑  ๑๑  ๒๕๔๘
 ๑๙  พระมหาสองสูน  ธมฺมรโต  จำเริญ  ๒๘  ๘  ๒๕๔๘
 ๒๐  พระมหาพรพิทักษ์  วรทกฺโข  สุขรี่  ๒๓  ๑  ๒๕๔๘
 ๒๑  สามเณรสิงหทัย  -  สมัครนิล  ๒๑  -  ๒๕๔๘
 ๒๒  พระมหาเกษมณี  เตชปญฺโญ  อ่อนขันธ์  ๔๑  ๒๐  ๒๕๔๙
 ๒๓  พระมหาสมพงษ์  โฆสิตธมฺโม  เวียงแก  ๓๖  ๑๒  ๒๕๔๙
 ๒๔  สามเณรสมนึก  -  แดงเรืองรัมย์  ๒๐  -  ๒๕๔๙
 ๒๕  พระมหาธีระสุข  ธมฺมสาโร  อุปชัย  ๓๓  ๙  ๒๕๕๐
 ๒๖  พระมหาโกสุมัญ  วรโกวิโท  บุญสาร  ๒๘  ๗  ๒๕๕๐
 ๒๗  พระมหาวิเชียร  วรคุโณ  คุณสมบัติ  ๒๗  ๗  ๒๕๕๐
 ๒๘  พระมหาอภิลักษณ์  ปญฺญาวโร  พาดี  ๒๔  ๔  ๒๕๕๐
 ๒๙  พระมหาวิทยาเชฎฐ์  วรธมฺโม  รอดทอง  ๔๒  ๒๒  ๒๕๕๑
 ๓๐  พระมหาสราคม  ฐานยุตฺโต  สิริวงศ์  ๓๔  ๑๐  ๒๕๕๑
 ๓๑  พระมหาไพรสณฑ์  วราสโย  ยินดี  ๒๓  ๑  ๒๕๕๑
 ๓๒  พระมหาอนุยุต  อินฺทปญฺโญ  แทนหอม  ๓๐  ๘  ๒๕๕๒
 ๓๓  พระมหาชัยณรงค์  ชินวโร  คณาพันธ์  ๓๖  ๑๐  ๒๕๕๓
 ๓๔  พระมหาบุญลือ  ปุณฺณโก  อุปลา  ๓๐  ๙  ๒๕๕๓
 ๓๕  พระมหาสมบูรณ์  ภทฺทวโร  เจริญทัศน์  ๒๓  ๒  ๒๕๕๔
 ๓๖  พระมหานรินทร์  วรเมธี  บุราคร  ๒๓  ๓  ๒๕๕๕
 ๓๗  พระมหาสำรวญ  สีลสํวโร  โพธิ์ทอง  ๔๘  ๒๖  ๒๕๕๖
 ๓๘  พระมหาจำลอง  ธมฺมวโร  ไชยสิทธิ์  ๓๘  ๑๘  ๒๕๕๖
 ๓๙  พระมหาโอภาส  วรรํสี  พริ้งเพราะ  ๒๔  ๔  ๒๕๕๖
 ๔๐  พระมหาสนธยา  วรรตฺติ  รินชารี  ๒๒  ๓  ๒๕๕๖

หมายเหตุ :       ๑)    รูปที่ ๑, ๒ ได้เมื่อยังไม่เป็นสำนักเรียน

                      ๒)    รูปที่ ๑๖ สังกัดวัดสังข์กระจาย

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย