ลำดับเจ้าอาวาส


 เจ้าอาวาสพระอารามนี้ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยายังไม่สามารถสืบค้นได้ เมื่อถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ นับแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ได้มีเจ้าอาวาสครองวัดจำนวน ๑๒ รูป มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

           ๑.     สมเด็จพระราชาคณะ ๒ รูป

           ๒.     พระราชาคณะเจ้าคระรอง (รองสมเด็จพระราชาคณะ) ๒ รูป

           ๓.     พระราชาคณะชั้นธรรม ๒ รูป

           ๔.     พระราชาคณะชั้นสามัญ ๕ รูป

           ๕.     พระครูสัญญาบัตร ๑ รูป

           ๖.     มีพิเศษอีก ๑ รูป คือ พระราชานุพัทธมุนี (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๖ ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" เมื่อไปครองวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นเจาอาวาสรูปที่ ๘

           สำหรับลำดับเจ้าอาวาสที่ครองวัดโมลีโลกยาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๒๕ ถึงปัจจุบัน มีรายนามดังนี้

               ๑. พระพุทธโฆษาจารย์ (ศรี เปรียญเอก)

               ๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน)

               ๓. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม ป.ธ.๙)

               ๔. พระธรรมไตรโลก (รอด ป.ธ.๔)

               ๕. พระธรรมเจดีย์ (อยู่ ป.ธ.๔)

               ๖. พระราชานุพัทธมุนี (ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร, ป.๕)

               ๗. พระวิเชียรธรรมคุณาธาร (โสตถิ์ ป.๓)

               ๘. พระสนิทสมณคุณ (เงิน)

               ๙. พระประสิทธิศีลคุณ (จ้อย ป.๔)

              ๑๐. พระครูสังวรโมลี (ชาลี อุตฺตโร ป.ธ.๓)

              ๑๑. พระรัตนมุนี (โสม ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)

              ๑๒. พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘)

              ๑๓. พระเทพปริยัติโมลี(สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙)

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย