สาขาศูนย์สังฆศาสน์ธำรง

        ศูนย์สังฆศาสน์ธำรง เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นต้น เป็นสาขาของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ตั้งอยู่ ณ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยเริ่มแรกด้วยการระดมปลูกไม้พันธุ์ไทยไว้จำนวนมาก ครั้นปี ๒๕๓๘ ได้จัดเปิดสอนนักธรรมชั้นต้น ครั้นปี ๒๕๓๙ เปิดบาลีชั้นต้นมาตามลำดับ ถึงปี ๒๕๔๑ จัดเป็นสาขาของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เปิดสอนทั้งนักธรรมและบาลีชั้นต้น โดยปัจจุบันนี้ พระครูปริยัติวชิรธรรม (วิเชียร วชิโร ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นผู้จัดการสาขา ระยะแรกได้จัดแบ่งนักเรียนเข้าสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ในนามวัดรัตนชมภู วัดไผ่งาม และวัดสัปปโคน ส่วนหนึ่ง แต่เพราะปัจจุบันนักเรียนลดจำนวน จึงต้องงดไป ตั้งแต่เปิดทำการสอนพระปริยัติธรรมมา มีพระเปรียญมาเป็นครูสอนหมุนเวียนกัน ดังนี้

         ๑.   พ.ศ.๒๕๓๘    พระมหาศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙ วัดมหาธาตุ[๑]

         ๒.   พ.ศ.๒๕๓๙     พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี ป.ธ.๙ วัดมหาธาตุ

         ๓.   พ.ศ.๒๕๔๐     ๑)   พระมหาสุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[๒]

                                       ๒)  พระมหาประกอบ วรวุฑฺฒิ ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๔.   พ.ศ.๒๕๔๑     ๑)   พระมหารัตนะ กาญฺจนธาตา ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                       ๒)  พระมหาชัยณรงค์ วรญฺชโย ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๕.   พ.ศ.๒๕๔๒     ๑)   พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺาสิริ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[๓]

                                       ๒)  พระมหาสถาพร ถาวรจิตฺโต ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๖.   พ.ศ.๒๕๔๓     ๑)   พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[๔]

                                       ๒)  มีพระเปรียญเอกอื่นสลับกันไปโดยสัตตาหกรณียะ

         ๗.   พ.ศ.๒๕๔๔    ๑)   พระมหามหาศาล ปญฺสฺสโร ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                      ๒)  พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[๕]

                                      ๓) พระมหาชิตณรงค์ ปญฺงฺกุโร ป.ธ.๕ วัดโมลีโลกยาราม

         ๘.   พ.ศ.๒๕๔๕   ๑)   พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                      ๒)  พระมหาสองสูน ธมฺมรโต ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

                                      ๓)  ส.ณ.สำเร็จ บัวศรี ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๙.   พ.ศ.๒๕๔๖    ๑)   พระมหาประเวช สิริจนฺโท ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[๖]

                                      ๒)  พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                      ๓) พระมหาสุรชัย ชยวโร ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                      ๔)   พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๐. พ.ศ.๒๕๔๗   ๑)   พระมหปิยะวัฒน์ อภิวฑฺโฒ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                      ๒)  พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                      ๓)  พระมหากฤตพล วรกิตฺติ ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๑. พ.ศ.๒๕๔๘   ๑)   พระมหาเลอเดช วรวํโส ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[๗]

                                      ๒)  พระมหาสองสูน ธมฺมรโต ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                      ๓)  พระมหาเกษมณี เตชปญฺโ ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม[๘]

                                      ๔)   พระมหาสุวรรณ สุเมโธ ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๒. พ.ศ.๒๕๔๙   ๑)   พระมหาวิทยาเชษฐ์ วรธมฺโม ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม[๙]

                                      ๒)  พระมหาวิเชียร วรคุโณ ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม      

         ๑๓. พ.ศ.๒๕๕๐   ๑)   พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                     ๒)  พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๔. พ.ศ.๒๕๕๑  ๑)   พระมหาสราคม านยุตฺโต ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                     ๒)  พระมหาอนันต์ ธมฺมวโร ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๕. พ.ศ.๒๕๕๒  ๑)   พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                     ๒)  พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๖. พ.ศ.๒๕๕๓  ๑)       พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                     ๒)  พระมหาประยงค์ านวโร ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๗. พ.ศ.๒๕๕๔  ๑)   พระมหาสมบูรณ์ ภทฺทวโร ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                     ๒)  พระมหาสาคร วรนาโม ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

                                     ๓)  พระมหาบุญส่ง วรวีโร ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๘. พ.ศ.๒๕๕๕  ๑)   พระมหาสมร จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                     ๒)  พระมหาโอภาส วรรํสี ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

 

พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์)

วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

๙ กันยายน ๒๕๕๕

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย