ธรรมสาระ

โอวาท พระเทพปริยัติโมลี เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม"วันนี้ ถือเป็นวันเปิดปฐมฤกษ์ของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม การอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือนเศษ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนบาลีทุกชั้นประโยค ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙ ได้เตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ขอให้นักเรียนของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามและสำนักเรียนอื่นที่มาร่วมอบรม เตรียมความพร้อมเพิ่มความสมบูรณ์ ทางสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามได้จัดครูบาอาจารย์มาพร้อมเสร็จสรรพแต่ละรูปมีคุณวุฒิเปรียญธรรม ๙ ประโยคทั้งสิ้น 
นักเรียนทั้งหลายจงมั่นใจได้ว่า เมื่อได้เข้าสู่ภาคอบรมแล้ว ขอให้ตั้งใจ ครูทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกผู้แนะนำ การหาความรู้เป็นเรื่องของตน บางรูปมาเอาเก็งไป ไปดูบ้าง ไม่ดูบ้างแต่ประโยคสูงๆ โดยเฉพาะประโยค ป.ธ.๘,๙ จะดูเก็งอย่างเดียวก็ยากหรือแม้จะถูกเก็งก็ไม่ถูกทั้งหมด เพราะมีหลายวิชาแม้แต่ประโยคอื่นๆก็เช่นกัน ดังนั้นวิธีการที่ทำให้พร้อมมูลที่สุดก็คือการติวและอบรมเพิ่มความเข้มข้นต้องจัดระเบียบชีวิตของตนเอง คือการวางแผนชีวิต และการวางแผนในแต่ละวัน เมื่อได้ตารางอบรมไปแล้วเราทั้งหลายก็ควรที่จะวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างในแต่ละวันบางรูปตั้งใจมาเอาเก็งเฉย ๆ บางรูปตั้้งใจอบรม เมื่อเจอความกดดันในตนเองก็ท้อแท้ไปก็มี ความกดดันในตนเองก็คือดูหนังสือไม่ทันอันมีผลสืบเนื่องมาจากไม่เคยดูมาก่อนเลยและไม่ได้สะสมอบรมปัจจัยมาอย่างน้อยมาอบรมที่วัดโมลีก็ได้ดูมาสักรอบหนึ่งแล้วเข้าอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจการอบรม๒เดือนตลอดหลายปีที่ผ่านมา จากสถิติที่ผ่านมานั้น ผู้สอบประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ. ๙ โดยมากจะสอบได้เป็นจำนวนมากแต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรมาก การสอบได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ควรเน้นนั้นคือ เมื่อสอบได้แล้ว เราดำรงตนในฐานะเปรียญธรรม ๙ ประโยค เราทำอะไรให้กับพระศาสนาบ้าง การเป็นพระเณรไม่ใช่ความรู้อย่างเดียว แต่ต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมด้วย ถ้าเป็นมหาเปรียญมีความรู้แล้ว แต่ประพฤติไม่เหมาะสมก็ถือว่ามีความผิดมาก มากกว่าคนธรรมดา เพราะว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่ทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์ อันนี้สำคัญๆ กว่าความรู้วิชา มีความรู้แล้วต้องมีจรณะมาคู่กัน เรามาเรียนเปลือกนอกของพระศาสนา ถ้าเราไม่มีความรู้ จะมาเข้าสู่ข้างในไม่ได้ เราจะมาข้ามขั้นตอน เพราะขั้นตอน ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ได้วางหลักให้เราเดินแล้ว คือ คันถธุระ ศึกษาพระไตรปิฏก มากบ้าง น้อยบ้าง ๑ นิกาย ๒ นิกาย หรือพระพุทธพจน์ทั้งหมดตามสมควรแก่สติปัญญาของตน ทรงจำไว้และบอกกล่าวสอนคนอื่นตามสติปัญญาของตน ๆ ส่วน วิปัสสนาธุระ เป็นธุระที่มุ่งพัฒนาปัญญาของตน ผ่านกระบวนการปฏิบัติให้ความรู้แจ้งเห็นจริง มีการบรรลุพระอรหัตผลเป็นเป้าหมาย ธุระนี้ มีความหนักทั้ง ๒ ด้าน คันธธุระนี้หนักในเรื่องสมองเป็นความคิด ท่องบ่นสาธยาย ส่วน วิปัสสนาธุระเป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจและพัฒนาตนเองให้สูงกว่า ต้องใช้สมอง คนที่สมองเสื่อมจะลำบาก สมองเสื่อมเกิดจากอะไร เกิดจาก
๑. เกิดจากความแก่ สมองก็เสื่อมได้
๒. เกิดจากความไม่เอาใจใส่ ท่องบ่นสาธยาย
คนสมองดีระดับหนึ่งแล้วเล่นเกินหน้าที่เล่นมากจนลืมหน้าที่ตนเอง สมองก็เสื่อมได้ ความเหนื่อยล้าก็จะเกิดขึ้นเมื่อใช้สมองมาก ท่านทั้งหลาย ก็ต้องใช้ความเพียรมากสะสมไป การอบรมที่นี้เป็นการอบรมที่ขาดแคลนหลายประการ 
• ขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 
• ขาดแคลนสถานที่อบรมที่สมบูรณ์
• ขาดแคลนสถานที่ฉัน ที่ดูดีกว่านี้
การขาดแคลนเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรค เพราะการจะเป็นนักสู้ของพระพุทธเจ้าหรือนักเผยแผ่ของพระพุทธเจ้านั้น จะคิดถึงความง่ายไม่ได้ แต่ให้คิดถึงความถูกต้องเป็นหลัก ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า
ขนฺฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
ความอดทนอดกลั้น เป็น ตบะอย่างยิ่ง
สำหรับนักเผยแผ่ นักเรียนบาลีเป็นการสร้างบารมี การเรียนบาลีนั้น ใครจะหาว่า คร่ำครึไม่ทันสมัยก็ช่าง แต่สิ่งที่ได้จากการเรียนบาลีนั้นได้อะไร เราต้องมาทบทวนว่าได้อะไรบ้าง แน่นอนอย่างน้อยก็ได้ความอดทน ได้ความวิริยะอุตสาหะ ได้ความรับผิดชอบมาจากความรักในพระศาสนา ได้สติปัญญาเพิ่มเติม คนอาจว่าเราช้าไม่ทันสมัย คำว่า ทันสมัย นั้นคืออะไร ทันสมัย คือ การเรียนทางโลกใช่หรือเปล่า อาจจะไม่ใช่ก็ได้ พระเณรคืออะไร บางคนเรียนทางโลกจนลืมหน้าที่ตนเอง ลืมว่าตนเองขอข้าวชาวบ้านฉัน การที่เราเรียนบาลีนักธรรม ให้ถือว่าเป็นพันธกิจของพระเณร เป็นภาระของพระเณร พระเณรที่มีความประพฤติทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็น ความชั่วร้ายแรง เอาหนังสือมาลอกบ้าง ฉีกหนังสือเอามาลอกบ้าง อย่างนี้ ท่านจะถือว่าท่านได้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่จากการกระทำนั้นท่านไม่ประสบความสำเร็จในด้านความประพฤติ
การศึกษาไม่ใช่เรียนเพื่อรู้อย่างเดียว แต่เรียนเพื่อความเป็นพระเป็นเณรที่ดีเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนด้วย พระเณรมีข้อกำหนดจากผู้หลักผู้ใหญ่มากมาย เช่น พระเณรต้องประพฤติตนให้เกิดสงบความเรียบร้อยดีงามแก่คณะสงฆ์ แต่ผมเชื่อว่าคนที่เรียนบาลี ได้อะไรมากกว่าที่เราคิด อย่างน้อยที่สุด เราคือ กองทัพธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะประกาศให้คนอื่นได้ทราบได้รู้ คนที่จะเป็นแม่ทัพกองทัพอะไรก็ดี ต้องมีความสามารถ ที่ผมพูดเสมอ กองทัพจะชนะข้าศึกได้ต้องพร้อมมูลด้วยตัวแปรหลายอย่างหลายประการ อย่างแรกก็คือ ต้องมีทหารที่ดีเข้มแข็งที่ฝึกดีแล้วเหมือนกับพระเณรจะเป็นอัศวินของพระพุทธเจ้าได้ต้องฝึกดีแล้วไม่ใช่ฝึกเพราะการเรียนรู้อย่างเดียว การแปลธรรมบทเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าจะเรียกพระเณรหรือโยม ก็แล้วแต่ที่เป็นพระอรหันต์ว่าลูกเสมอ เช่น พระมหากัสสปผู้เป็นบุตร ทำไมพระพุทธเจ้าไม่เรียกคนอื่นว่าเป็นบุตรบ้าง เพราะท่านผู้นั้นต้องเป็นพระอริยะ เป็นพระอรหันต์ จึงจะหมุนกงล้อของพระองค์ไปได้คนที่ดีและฝึกดีแล้ว ถ้าเราไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เอาการศึกษา 
๑. การศึกษาพอไปได้ 
๒. ความประพฤติอยู่ในกรอบระเบียบที่เขาวางไว้ได้
อยู่ในกรอบระเบียบพระธรรมวินัยก็จะเป็นบุคคลที่ฝึกในระดับหนึ่ีง เมื่อคนฝึกดีแล้ว เป็นทหารที่ฝึกดีแล้ว ต้องมีความรู้ที่ดีด้วย ทหารจะเก่งได้อย่างไร ถ้าอาวุธไม่ทันสมัยก็สู้เขาไม่ได้ อาวุธเกิดจากการเรียนรู้ เกิดจากทักษะ เกิดจากประสบการณ์ ถึงแม้บางรูปไม่ได้ประโยคและนักธรรมชั้นเอก ก็ต้องฝึกหัดอบรมตนจึงจะสามารถอธิบายธรรมะได้ดี นั้นก็เป็นวิธีทางหนึ่ง บางรูปก็เป็นมหาเปรียญมีความรู้ฝึกหัดอบรมตนเองก็จะเกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากได้ เพราะมีอาวุธดี ต่อมาเมื่อมีอาวุธดีแล้วก็จะมีกองหนุนที่ดีหรือมียุทธวิธีที่ดี การที่เราจะเอาชนะข้าศึกนอกจากอาวุธดีแล้ว นักรบดีแล้ว ต้องกลศึกกลยุทธ์ใช้ได้แล้ว การเรียนบาลีก็เหมือนกัน ต้องมีกลศึกหรือมีกลยุทธ์ถึงจะเอาชนะได้ การเรียนบาลีจะให้ประสบความสำเร็จได้ ก็คือการติวข้อสอบติวอย่างเข้มข้น อันนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่ง เป็นวิธีการหนึ่งที่ให้ท่านสอบผ่าน ผมไม่อยากให้ทุกรูปที่มาอบรมที่นี่สอบตก แม้แต่วัดโมลีโลกยารามเอง ก็ยังมีตกอยู่ ก็ไม่อยากให้สอบตก แต่การเรียนบาลีแล้วไม่ตกเป็นเรื่องที่ประหลาดมาก โบราณท่านว่าไว้อย่างนั้น การเรียนบาลีสอบตกนั้นเพื่อเป็นประสบการณ์ ผมเห็นผู้ใหญ่ท่านพูด ผมก็เอาที่ท่านมาพูดเพื่อสร้างประสบการณ์แต่ความเป็นจริงแล้วการสอบตกมันแสดงถึงความไม่พร้อมของผู้สอบ ดังนั้นเราจึงมีการติวเพื่อให้เกิดความพร้อมเพื่อได้กลยุทธ์ที่ดีในการทำข้อสอบ แต่บาลีสอบได้นั้นมันต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอมที่ดี คนเราจะสอบผ่านนั้นก็เหมือนกับการผลิตอะไรที่จะออกมาสู่สายตาประชาชนหรือออกมาให้ประชาชนใช้นี่ ต้องผ่านกระบวนการที่ดีต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ดี เหมือนเราจะสอบผ่าน เราจะมาติวเอาเฉพาะช่วง ๑๕ วันหรือ ๒๐ วันนี้คงยาก เราต้องเรียนมาเต็มที่ในพรรษา 
ประการที่ ๑ ถ้าไม่เต็มที่นักก็มาติวสอบในระยะยาว ก็จะเป็นวิธีการที่แนะนำให้ท่านสอบผ่านได้ อันนี้เป็นกลยุทธ์เลย กลยุทธ์ที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว อย่างสุดท้ายก็คือมีกองพลาธิการที่ดีหรือกองหนุนที่ดี เกี่ยวกับผู้สนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆ เช่นอาหาร อาวุธ พวกเหล่านี้ มีความสำคัญ ถ้าอาหารไม่ดีกองทัพก็แตก ในเชิงทางศึกทั้งหลาย การมีเสบียงในกองทัพถือเป็นกลศึกหนึ่งที่ทำให้คู่ต่อสู้พ่ายแพ้ได้ การอบรมบาลีก็เช่นกัน ถ้าเราไม่มีญาติโยมอุปถัมภ์ ไม่มีญาติโยมดูแล เราก็แพ้ได้ ไม่มีอาหารเพียงพอ เพราะฉะนั้น อันนี้สำคัญ ญาติโยมเขาให้ความอุปถัมภ์บำรุง เราต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ จะได้ตอบแทนบุญคุณของญาติโยมได้ ท่านทั้งหลายที่จะมาอบรมหรือจะมาเล่นอยู่ที่นี้หรือมาสร้างปัญหาที่นี่ ถือว่าเป็นคนอกตัญญูต่อการศึกษา เพราะฉะนั้น ถ้าคิดจะมาเล่นหรือมาสร้างปัญหาอะไรต่างๆ ให้ท่านกลับไปวัดของท่านจะได้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น กลางค่ำกลางคืนก็ไม่ต้องไปรบกวนกัน เพราะการอยู่กับคนหมู่มากนั้น มันก็ย่อมมีปัญหาเสมอ มีน้อยมีมากก็แล้วแต่คนนั้นจะมีคุณธรรมหรือไม่คนไหนมีคุณธรรมมีความอดทนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดี มีความสุข ช่วยกันดู ช่วยกันแปล ช่วยกันหาแบบที่น่าจะออกข้อสอบ อันนี้ถึงจะเหมาะ เรามาอยู่ร่วมกันให้ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกัน มาจากภาคไหน วัดใดก็แล้วแต่ ถ้าท่านมีความประพฤติแตกต่างจากผู้อื่นท่านมีปัญหาแล้ว ฉะนั้น ต้องมีความประพฤติเหมือนกับผู้อื่น โดยส่วนมากที่เขามา บางรูปตั้งใจมาเรียน บางรูปตั้งใจมาเล่น ตั้งใจฉันเพลแล้วก็เล่นไปเรื่อยเปี่อย เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา เล่นโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืน อันนี้คือความหายนะในชีวิตของท่านแล้ว ฉะนั้น อยากสอบผ่านเหลือเกินแต่ว่ากระบวนการไม่ดี เล่นแต่โทรศัพท์ ในโทรศัพท์ไม่มีแอพพลิเคชั่นในการที่จะมีข้อสอบอยู่ในนั้น ฉะนั้น ต้องสะกดใจในการใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ในช่วงการอบรมให้มากคงจะไม่ได้ทั้งหมด แต่ให้พยายามมีแต่น้อยเราจะได้สนใจอยู่กับตำหรับตำรา คนที่จะสอบผ่านนั้นต้องมีหลัก ๆ อะไรบ้าง ความตั้งใจมาก จากวัดบางรูปมาอบรม ผมถามว่าเจ้าอาวาสท่านรู้เรื่องหรือเปล่า ไม่รู้เรื่อง บางรูปมาอบรม อาจารย์ไม่รู้เรื่องบางทีต้องโทรไปถามท่านพระนี้มาอบรมได้อนุญาตท่านหรือเปล่า บางรูปก็ไม่รู้อันนี้ไม่ดี ปีถัดไปต้องขออนุญาตเจ้าอาวาสให้ดี ขออนุญาตอาจารย์ใหญ่ ท่านจะได้สบายใจว่ามาที่นี้แล้วไม่เถลไถล การอบรมวัดใดก็แล้วแต่ ขอให้ตั้งใจในระยะยาว ถ้ามีความตั้งใจความสำเร็จไป ๓๐ % หรือ ๔๐ % แล้ว เมื่อมีความตั้งใจแล้วเข้ามาสู่ภาคอบรม การอบรมที่นี้มันต้องใช้ระยะยาวประการหนึ่ง
ประการที่ ๒ อาจารย์ของผมทุกรูปที่นี่เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค ท่านตั้งใจสอนทุกองค์ ผมรับประกันเลยแต่พระเณรตั้งใจเรียนหรือเปล่าไม่ทราบ ตั้งใจสอนทุกองค์เตรียมการเตรียมข้อสอบอย่างดี เมื่ออาจารย์เตรียมการแล้ว นักเรียนเตรียมดูหนังสือมาให้ดี ไม่ว่าจะเป็นของวัดโมลีโลกยารามหรือของวัดอื่น
ผมเชื่อ ๑๐๐ % ว่าถ้านักเรียนตั้งใจ ครูตั้งใจโอกาสที่จะสอบผ่านรอบแรกสูง ถ้าไม่ผ่านรอบแรก ประโยค ๕ ลงไป ก็จะได้สอบซ่อม ส่วนประโยค ๖ ถึงประโยค ๙ นั้น ได้สอบซ่อมเหมือนกัน แต่สอบซ่อมปีต่อไป ดังนั้นความตั้งใจจึงมาเป็นอันดับที่หนึ่ง เมื่อมีความตั้งใจแล้วต้องมีความอดทนอยู่อาศัย อดทนต่อที่อยู่ บางรูปที่อยู่ไม่ดี ก็หาสถานที่ๆ เราชอบใจกางเต้นท์นอนบนดินเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับพระการปฏิบัติธรรมก็ดีอยู่สมัยพระพุทธกาลก็ดีนอนบนดินทั้งนั้นเราฝึกหัดตนเองประการหนึ่ง
ประการที่ ๓ คนที่อยู่ข้างกลดของเรา ถ้าเกิดมีปัญหาให้แจ้งผมได้เลยเช่น รูปนี้มีพฤติกรรมแปลกๆรูปนี้ไม่เข้าโรงเรียน รูปนี้เสียงดังตอนกลางคืนเตือนไม่ฟังก็หาวิธีการคือย้ายออกจากที่นั้น ย้ายตนเองออกไป แต่บางรูปก็เข้าใจบางรูปนอนดึกดูหนังสือเทียงคืนตีหนึ่งก็มี บางรูปมีความตั้งใจอันนี้อนุโมทนาแต่ว่าอย่าดึกมากทำให้นอนตื่นสาย พอตีระฆังฉันเช้าก็ตื่นไม่ทัน เพราะฉะนั้น ปรับเปลี่ยนตนเองใหม่ความอดทนมากขึ้นทุกๆวันจะมีการสอบจะมีการแปลประโยค ๓ ก็แปล ประโยค ๔ ก็แปลบ้าง กลับบ้าง ก็คือการทำเขียนบาลี ประโยคอื่นก็มีการเขียนทุกวันและมีการแปลหน้าห้องทุกวัน ฉะนั้น การแปลหน้าห้องไม่ใช่หน้าที่ของครูที่จะมาแปลให้ฟัง แต่เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องมาแปลให้ฟัง หน้าที่ของท่านที่จะมาอบรมต้องแปลหนังสือมา ถ้าอาคันตุกะไม่แปลหนังสือมา มาฟังอย่างเดียวก็จะเสียประโยชน์ไปท่านแปลหนังสืออาสาอาจารย์เลยผมมาจากวัดนั้นวัดนี้ ผมขอทดสอบในการแปลพอแปลแล้วพระอาจารย์ก็จะทบทวนบ้างอะไรบ้าง อันนี้ของอาจารย์แล้วหน้าที่ของผู้เรียนต้องแสดงความสามารถในห้องเรียนให้ประจักษ์ไม่ใช่เป็นคนขี้ขลาดตาขาวหลบอยู่หลังห้องไม่กล้าที่จะแสดงออกอันนั้นไม่ใช่นักเรียนบาลี นักเรียนบาลีต้องเป็นบุคคลองอาจกล้าหาญแปลได้ไม่ได้ หรือผิดอย่างไรอาจารย์เขาก็จะบอกไม่ใช่หลบอยู่มาฟังอย่างเดียว อันนี้มีปัญหาทุกปี บางรูปมาฟังอย่างเดียว ก็เป็นส่วนดีนะครับ แต่ผมมองว่าไม่ถูกต้องสำหรับผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องแปลหนังสือมา แปลจะละเอียดหรือไม่ละเอียดต้องผ่านตา มาฟังเขาอีกรอบหนึ่งอาจารย์แปลก็อีกรอบหนึ่ง เวลาไปเขียนก็ยังผ่านตาบ้าง นี้คือความวิริยอุตสาหะที่จะเกิดขึ้น ถ้าดูหนังสือในเต้นท์ถ้ารู้สึกไม่สบายก็ไปดูที่มุงที่บังสบายๆสมควรก็ตามแต่พื้่นที่ของวัดโมลีไม่กว้าง เป็นพื้นที่ๆ หาดูหนังสือลำบากท่านก็ไปหาเอาตรงไหนดูหนังสือแล้วจำดูหนังสือแล้วสบายๆตรงนั้นไปนั่งทุกวันแล้วกัน อันนี้ความวิริยะอุตสาหะให้เกิดทุกรูปส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเรื่องความสามารถสติปัญญาสะสมมาไม่เท่ากันใครแปลได้มากมีสติปัญญา มีไอคิวมากก็ได้บรรจุเยอะๆ ใครมีไอคิวน้อย สติปัญญาน้อย บรรจุได้น้อยไม่เป็นไรทำบ่อยๆ ขยันบ่อยๆ จะเป็นนักสู้ของพระพุทธเจ้าได้ ท่านก็จะผ่านการสอบในปีนี้ได้เหมือนกันขอทุกรูปตั้งใจตรงนี้อย่าได้เป็นคนขี้ขลาดตาขาวในการเรียนบาลีๆ มันยากก็จริง แต่อยู่นิ่งอยู่กับที่ เราต้องบุกเข้าไปทลายตรงนั้นให้ได้และบาลีก็จะเป็นของเรา ถ้าบาลีมันวิ่งไปวิ่งมาเราก็ตามลำบากยื่นนิ่งอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงหนังสือตำหรับตำราก็เป็นร้อยปีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เราเอาใจเข้าไปเอาความสามารถเข้าไป อย่าขี้ขลาดในการดูหนังสืออย่าใจเสาะในการดูหนังสือ ให้ตั้งมั่นเอาไว้และก็อย่ารวนเรตัวนี้สำคัญการเรียนบาลีอย่ารวนเรเดี๋ยววิ่งไปอบรมนั้นเดี๋ยววิ่งไปอบรมนี้สุดท้ายไม่ได้อะไร งั้นเทคนิคเราเพิ่มเสริมต่อจากที่ขาดๆ ได้แต่เราต้องนิ่งในการดูหนังสือเราวางแผนชีวิตเลยว่าใน ๒๐ วัน ๓๐ วันหรือ ๖๐ วันเราจะดูหนังสืออย่างไรซึ่งแผนเหล่านี้อาจารย์ผู้สอนได้วางแผนให้เราแล้วเขาเรียกประโยคแปลนำประโยคแปลตามแปลตามนั้นดูตามนั้นเนื่องจากระยะเวลาของการอบรมมีพอสมควรที่จะดูได้ให้ละเอียดและแม่กองท่านตอบไว้ชัดว่าข้อสอบที่จะออกแก่ผู้เรียนนั้นอาจจะออกในส่วนที่นักเรียนคิดว่าไม่ออกท่านจึงออกครอบคลุมอยากจะดูว่านักเรียนดูหนังสือมาหรือเปล่า บางทีก็ไม่ใช่ประโยคยากอะไร อย่างเช่นประโยคป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ ซึ่งเป็นประโยคชั้นสูงก็ไม่ได้อยากอะไรเพียงแต่ว่าท่านดูหนังสือไม่ทั่วถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากเพราะไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนเลยอันนี้กลายเป็นเรื่องยาก ถ้าดูหนังสือทั่วถึงแล้วกลายเป็นหน้าที่สบายๆผมว่าไม่ยากอะไรแต่วิชาเทคนิคบางประการเช่นวิชาแต่งไทยมคธ ประโยค ป.ธ.๙ วิชาแต่งฉันท์ประโยค ป.ธ.๘ ถือว่าเป็นวิชาเทคนิคต้องใช้ความสามารถพิเศษ ส่วนประโยคอื่นนั้น เขาออกตามหนังสือเพียงแต่เราทะลุทะลวงไปให้ถึงที่สุดท่านก็จะสอบผ่านผู้ที่ตกมามากอย่าไปตกเยอะอย่าไปตกบ่อย ทำไมถึงอย่าไปตกบ่อยเพราะการตกบ่อยจนกลายเป็นเรื่องชาชินเริ่มธรรมดานั้นจากเป็นเรื่องธรรมดาเริ่มไม่ธรรมดาแล้วเพราะทำให้ขาดความมั่นใจๆ ปีนี้ปีไหนสอบเกือบได้ตลอด 
ฉะนั้น การที่ท่านทั้งหลายก้าวมาสู่สำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามนี้ สิ่งใดที่ท่านไม่สบายไม่สะดวก ท่านมาบอกผมได้ ท่านขาดอันนั้นขาดอันนี้ จะจัดสรรหาให้ตามเท่าที่มี ผมเชื่อว่าหลายรูปขนสัมภาระมามาก กลัวว่ามาที่นี้อดยาก มีมาม่าปลากระป๋องเต็มไปหมด บางคนขนมาเป็นกระสอบไม่เป็นไรพระเณรฉันได้ ๒ เวลา เวลาน้ำปานะเวลานอกนั้นขัดเกลาตนเองเหมาะสมตามสภาพ ที่นี้การจำวัดกลางวันก็สามารถทำได้ ถ้าไม่ทำได้ก็ดีผมคิดถึงเรื่องนางกาลีที่บอกกับพระมหากาลว่าท่านไปอยู่ป่าช้าท่านอย่าไปกินของจุกจิกนะเช่นกินน้ำตาล เนยใส อะไรต่างๆไม่ได้นะ ท่านต้องปรารถความเพียร อย่ามีมายาอันนี้ชอบมาก คำว่าไม่มีมายาของพระเณรต้องไม่มี คำว่ามี "มายา" คือมีเล่ห์เหลี่ยมทำข้อสอบก็ยังมีเล่ห์เหลี่ยม เช่นตุกติกอาจารย์ เช่น ประโยค ป.ธ. ๓ เช่นอยากสอบผ่านกลัวอาจารย์ด่า กลัวอาจารย์ตี กลัวอาจารย์ว่า ไปฉีกหนังสือมาเขียน ประโยค ๔ ประโยค ๕ มีมาแล้วต้องไม่มีมายาต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้ว นี้เขาเรียกว่า อัตลักษณ์ของผู้เรียนบาลี การทุจริตเพียงเล็กน้อยถือเป็นความชั่วอย่างร้ายแรง แม้เพียงเล็กน้อย ความเป็นพระเณรของเราจะหายไป และที่สำคัญอีกประการหนึ่งการศึกษาบาลีนี้เป็นการขัดเกลา เมื่อท่านมาอยู่ที่นี้แล้วให้ทุกท่านได้ตั้งใจเอาความรู้จากอาจารย์ที่มอบถวาย ฉะนั้น ท่านทั้งหลายมาอบรม จะได้เข้าใจกำหนดการที่สำคัญของทุกรูป อุตสาหะ ท่านที่อยู่ในกรุงเทพอย่ากลับวัดบ่อยอนุญาตให้กลับเฉพาะจำเป็นเช่นปาฏิโมกข์จะไปลงอุโบสถ์ของท่านก็ได้ หรือวัดโมลีโลกยารามก็ได้ ช่วงที่เราติวสอบนี้ วันปาฏิโมกข์เป็นวันหยุด วันหยุดอื่นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกลับ จะเสียจังหวะในการดูหนังสือดูไปเรื่อยให้ท่านตั้้งใจในตนเองข้อสอบอยู่ในหนังสือนี้แหละอยู่ในหนังสือที่เราจับนี้แหละเดี่ยวก็ผ่านเอง ไม่ใช่ว่ามาแต่วิชาแปลกลับไม่แปลเลย หรือ มาแต่วิชาแปลวิชากลับไม่เขียนเลย ไม่เหมาะ ดังนั้นขอทุกรูปเข้าตามตารางถ้าเหนื่อยนักจำเป็นต้องดูหนังสืออนุญาตอาจารย์ดูไม่ทันก็ไปฟังเขามันมีผลหลายอย่าง
๑. ได้ประสบการณ์ 
  ๒. ได้เพื่อน
๓. เป็นกำลังใจให้อาจารย์สอน 
ถ้าอาจารย์มาสอน นักเรียนหายไปครึ่งห้อง กำลังใจเสียหายหมด อาจารย์มีกำลังใจเมื่อนักเรียนตั้งใจเรียน นักเรียนตั้งใจมากเท่าใด อาจารย์ก็มีกำลังใจมากเท่านั้น 
ฉะนั้น วันนี้ จึงขออนุโมทนากับทานทั้งหลาย ที่มีความอุตสาหะในการเข้าอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะได้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอท่านทั้งหลายตั้งมั่น ตั้งใจ จากวัดของท่านที่มาอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะฝ่าฝันอุปสรรค์นี้ไปได้ ทุกๆ รูป "

บันทึกโดย คุณจารุวรรณ ภาษี 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download? ( 4 kb )


สร้างเมื่อ 9 เมษายน 2562 | อ่าน 3894
เขียนโดย วราสโภ ภิกฺขุ
 
โอวาท พระเทพปริยัติโมลี เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
วันปฐมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 09/04/2562
อ่าน 3894
 
ความหิวคือหัวหน้ากิเลศ
ความหิวคือหัวหน้ากิเลศ ...หากเราเอาชนะหรือรู้จักความหิวได้อย่างถึงที่สุดแล้วเราก็จะเอาชนะกิเลศทั้งหม 06/07/2555
อ่าน 5156
 
โลกกับดวงอาทิตย์
ทฤษฏีสัมพันธภาพโลกกับดวงอาทิตย์? ...โลกและดวงอาทิตย์เกิดมาเมื่อไหร่ใครเป็นผู้สร้างเราไม่รู้แต่ที่รู้ 06/07/2555
อ่าน 3180
 
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย