ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นเจ้าภาพผ้าไตร-ทุนการศึกษากำหนดการงานฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

----------------------------------

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีมอบทุนศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนนักศึกษาและทุนสาธารณะสงเคราะห์แก่ผู้สุงอายุและผู้พิการในชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร ๕๐๐ รูป
เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีทักษุณานุประทานอุทิศอดีตเจ้าอาวาส-บุรพาจารย์แห่งพระอาราม
เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ถวายสักการะประธานในพิธี
- กราบเรียนถวายรายงาน
- เจ้าประคุณสมเด็จฯ มอบทุนการศึกษาและผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ จำนวน ๑๗๑ รูป
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๒๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
- เจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวปฏิบัติ
- ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

คณะสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม

 

รายการทุนการศึกษาและผ้าไตรจีวร

ถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้

ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ประจำปี ๒๕๕๘ (ปีที่ ๑๘)

-----------------------------------------------------------------------

       วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม-บำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๕๘  ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป มีวัตถุประสงค์  (๑) เพื่อถวายผ้าไตร-ทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์สามเณรผู้สอบบาลีได้รวม ๑๗๑ รูป (๒) เพื่อทำบุญอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสผู้ครองพระอาราม ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนปัจจุบัน (๓) เพื่อฉลองสำนักเรียนดีเด่นโครงการทุนเล่าเรียนหลวง

       สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เป็นสำนักเรียนที่มีภิกษุสามเณรสอบได้อันดับที่ ๑ ของกรุงเทพมหานครติดต่อกันมาหลายปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ เป็นสำนักเรียนดีเด่นในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย แต่ยังขาดแคลนแทบทุกด้าน ปีนี้มีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษารวม ๓๓๙ รูป

       ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นเจ้าภาพผ้าไตร-ทุนการศึกษาแด่พระ ภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาทดังกล่าว เป็นเจ้าภาพผ้าไตรและไทยธรรมถวายพระมหาเถระ และหรือเจ้าภาพโรงทานตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการศึกษาพระบาลีอันเป็นคำสอนของพระ พุทธเจ้าและเป็นการสร้างทานบารมีของตนให้ยิ่งขึ้น ดังรายการต่อไปนี้

 

  ระดับชั้น สอบได้ ทุนการศึกษา ผ้าไตรจีวร รวมสองรายการ รวมทุกทุน
ประโยค ๑-๒ ๕๒  รูป ๓,๕๐๐ ๕๐๐ ๔,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐
ประโยค ป.ธ.๓ ๔๐ รูป ๔,๕๐๐ ๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ประโยค ป.ธ.๔ ๒๙ รูป ๕,๕๐๐ ๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๗๔,๐๐๐
ประโยค ป.ธ.๕ ๑๗ รูป ๖,๕๐๐ ๕๐๐ ๗,๐๐๐ ๑๑๙,๐๐๐
ประโยค ป.ธ.๖ ๒๐ รูป ๙,๕๐๐ ๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ประโยค ป.ธ.๗ ๖ รูป ๑๙,๕๐๐ ๕๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐
ประโยค ป.ธ.๘ ๓๒ รูป ๒๙,๕๐๐ ๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐
ประโยค ป.ธ.๙ ๔ รูป ๕๐,๐๐๐ ๕๐๐ ๕๐,๕๐๐ ๒๐๒,๐๐๐
รวม ๑๗๑ รูป ๑๒๘,๕๐๐  ๔,๐๐๐ ๑๓๒,๕๐๐ ๑,๓๑๓,๐๐๐

                  

ร่วมบุญทางธนาคารได้ที่  บัญชี : สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม  ธ.กรุงไทย  สาขา ปากคลองตลาด  เลขที่บัญชี 160-0-05071-9

หรือ ติดต่อโดยตรงที่  เจ้าคุณพระราชปริยัติโมลี  เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  โทร. 089-6601464  แฟกซ์  02 472 8147

 

 

รายการทุนสาธารณสงเคราะห์สำหรับคนชราและคนพิการ

และ ทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนนักศึกษาผู้เรียนดีมีคุณธรรม แต่ยากจน

ในเขตชุมชนและใกล้เคียง

-----------------------------------------------------------------------

       การจัดงานฉลองเปรียญประจำปี ๒๕๕๘ นั้น  คณะสงฆ์ได้มีกุศลเจตนาชักชวนสาธุชนทั้งหลายร่วมสร้างทานบารมีมอบทุนสาธารณ สงเคราะห์แก่คนชราและผู้พิการในชุมชนวัดโมลีโลกยาราม และทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีมีคุณธรรม แต่ยากจน ประจำปี ๒๕๕๘  ในวันอาทิตย์ ที่  ๑๓  กันยายน   ๒๕๕๘   เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.  ณ พระอุโบสถวัดโมลีโลกยาราม

ทุนสาธารณสงเคราะห์ (มอบแก่คนชราและผู้พิการ)

จำนวนคนชรา จำนวนผู้พิการ ทุนสาธารณสงเคราะห์ ข้าวสาวคนละ รวม ๒ รายการ รวมทุกทุน
๔๐ ๑๐ ๑,๐๐๐ ๕ กิโลกรัม ๑,๒๐๐ ๖๐,๐๐๐

 

ทุนศึกษาสงเคราะห์ (มอบแก่นักเรียนผู้เรียนดี มีความประพฤติดี)

ระดับการศึกษา จำนวน / คน ทุนละ รวมทุกทุน
ประถมศึกษา ๔๐ ๕๐๐ ๒๐,๐๐๐
มัธยมศึกษา ๓๐ ๑,๕๐๐ ๔๕,๐๐๐
อาชีวศึกษา ๒๐ ๒,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
อุดมศึกษา ๑๐ ๓,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
รวม ๑๐๐   ๑๓๕,๐๐๐
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download? ( 4 kb )


สร้างเมื่อ 25 สิงหาคม 2558 | อ่าน 3805
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 
งานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรม ปี๒๕๖๓
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจะจัดงานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรมในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 12/09/2563
อ่าน 2368
 
ขอเชิญทำบุญเข้าพรรษาถวายสลากภัต-สลากทาน ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพทำบุญเข้าพรรษาถวายสลากภัต-สลากทาน ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา 03/07/2563
อ่าน 1837
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ 02/12/2562
อ่าน 3288
 
e-donation วัดโมลีโลกยาราม
26/07/2562
อ่าน 14489
 
งานฉลองเปรียญธรรมประจำปี ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม เพื่อถวายทุนการศึกษา-ผ้าไตรแก่พร 23/07/2562
อ่าน 4016
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน แก่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร แขวง 01/07/2562
อ่าน 4421
 
บัญชีบุญวัดโมลีโลกยาราม
13/04/2562
อ่าน 10645
 
ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสงฆ์
12/04/2562
อ่าน 3724
 
ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ อบรมบาลีก่อนสอบรอบซ่อม
ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ หรือ ร่วมบุญกันตามกำลังศรัทธา . 08/04/2562
อ่าน 2909
 
เปิดรับสมัคร พระภิกษุสามเณร
สํานักเรียนวัดโมลีโลกยารามรับสมัครพระภิกษุ สามเณร เข้าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี 08/04/2562
อ่าน 3373
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติว) ประจำปี 450 รูป 01/12/2561
อ่าน 3592
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง จำนวน 400 รูป 27/11/2560
อ่าน 2528
 
ขอเชิญท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติวซ่อม) ประจำปี 90 รูป
ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งวันได้ที่ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส 14/03/2560
อ่าน 3359
 
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปี 2560 เริ่ม 10 ธันวาคม 2559 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร สำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่นกรุงเทพมหานคร จะจัดอบรมเข้มก่อนสอบบาลีปี 60 03/12/2559
อ่าน 6137
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมกันตักบาตรเทโว วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวพุทธทั่วประเทศจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเ 26/10/2558
อ่าน 3511
 
เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นเจ้าภาพผ้าไตร-ทุนการศึกษา
แด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ในงานฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ วัดโมลีโลกยาราม... 25/08/2558
อ่าน 3805
 
ขอเชิญสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙) ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค9 25/12/2557
อ่าน 4576
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง(ติว) ประจำปี 300 รูป
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ 04/11/2557
อ่าน 3941
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมกันตักบาตรเทโว วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวพุทธทั่วประเทศจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 06/10/2557
อ่าน 3579
 
รายการทุนการศึกษา-ผ้าไตรจีวร และเจ้าภาพโรงทาน
ถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ประจำปี ๒๕๕๗ (ปีที่ 21/08/2557
อ่าน 3950
 
ร่วบุญถวายสลากภัต
ขอเชิญสาธุชนเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัตสลากทานแด่พระภิกษุสามเณร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ 05/07/2557
อ่าน 2949
 
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๗ ซี่งในปีนี้ รอบแรก 25/03/2557
อ่าน 5386
 
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร ใจเพชร
เรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙, เรียนนักธรรมชั้นตรี - ชั้นเอก, เรียน กศน. ม.ต้น - ม.ปลาย 22/03/2557
อ่าน 4994
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี (วรวิทย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ณ เขตพุทธาวาส วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคมขอเชิญสาธุชนร่วมบุญในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี 27/02/2557
อ่าน 3560
 
ขอเชิญ/นิมนต์ ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระสงฆ์สามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง(ติว)จำนวน 250 รูป
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญ/นิมนต์ ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร 09/12/2556
อ่าน 3857
 
กฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีฯ วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
กฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีฯ วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 21/10/2556
อ่าน 3310
 
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโว วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2556
คณะสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 15/10/2556
อ่าน 3438
 
งานฉลองเปรียญธรรม-บำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖
วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม-บำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ 13/08/2556
อ่าน 3540
 
ทั้งหมด 28 รายการ 1 / 1

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย