ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)ที่  ชื่อ  ฉายา  นามสกุล  อายุ  พรรษา  เลขที่  ชั้น  พ.ศ.
๑. พระณัฐทศพล กตธมฺโม ปิมปา ๓๘ ๑๔ ๓๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒. พระกฤษณ์ กตธมฺโม ศรีสด ๓๐ ๓๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓. พระเอกลักษณ์ สุจิณฺโณ ดีตลอด ๒๘ ๓๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔. พระสนิทศิลป์ ติกฺขฌาโน แก้วพวง ๔๒ ๓๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๕. พระชินกร อาภาชลิโต จูมหาวงศ์ตระกูล ๔๙ ๓๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๖. พระสุพรรณ พุทฺธญาโณ พิมพา ๓๙ ๓๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๗. พระกำพล ปญฺญาพโล กลางราช ๓๔ ๓๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๘. พระก้องเกียรติ โกวิโท นาคจู ๓๒ ๓๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๙. พระวัชระ โกสโล เครือเล็ก ๒๒ ๓๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๐. พระวุฒิภัทร กนฺตวีโร ลักษมีกุล ๓๓ ๓๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๑. พระวัชระ จตฺตภโย ตับสันเทียะ ๒๖ ๓๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๒. พระอนันต์สิทธิ์ อิทฺธิญาโณ ยืนยง ๓๐ ๓๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๓. พระมาวิน อินฺทปญฺโญ สรสิทธิ์ ๒๔ ๓๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๔. สามเณรเอกสิทธิ์   สมหวัง ๑๘   ๓๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๕. สามเณรสุริยา   ลาดตะกั่ว ๑๘   ๓๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๖. สามเณรณัฐกานต์   ฤทธิ์เรืองศักดิ์ ๑๘   ๓๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๗. สามเณรณัฐนันต์   กาดรัมย์ ๑๘   ๓๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๘. สามเณรภูรินทร์   พันเลียว ๑๖   ๓๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๑๙. สามเณรเฉลิมชัย   บุญเกิด ๑๖   ๓๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๐. สามเณรสันติภาพ   แหวนวงษ์ ๑๖   ๓๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๑. สามเณรธวัชชัย   น้ำนวล ๑๖   ๓๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๒. สามเณรอภิสิทธิ์   ครองชัย ๑๕   ๓๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๓. สามเณรสหภาพ   ล้ำเลิศ ๑๕   ๓๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๔. สามเณรกิติพงษ์   ทองทวน ๑๕   ๓๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๕. สามเณรอินทัช   มาตย์วิเศษ ๑๕   ๓๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๖. สามเณรชเยนต์   ทรายเพชร ๑๕   ๓๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๗. สามเณรศุภชาติ   คำบันลือ ๑๔   ๓๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๘. สามเณรสรศักดิ์   ศิริญาณ ๑๔   ๓๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๒๙. สามเณรสุทธิชัย   ซองดี ๑๔   ๓๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๐. สามเณรชัชวาลย์   สังข์กูล ๑๔   ๓๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๑. สามเณรสิระดนัย   ชัยชนะ ๑๔   ๓๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๒. สามเณรกฤษดา   ภาษิต ๑๔   ๓๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๓. สามเณรวิทยา   ทิพย์รักษา ๑๔   ๓๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๔. สามเณรพัลลภ   ชาสุดสี ๑๓   ๓๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๕. สามเณรภูมิไพฑูรย์   คงทันดี ๑๓   ๓๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๖. สามเณรประพล   วายโศก ๑๓   ๓๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๗. สามเณรภาณุพงศ์   พงษ์ธนู ๑๓   ๓๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๘. สามเณรกิตติ   ประกายแก้ว ๑๓   ๓๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๓๙. สามเณรพุทธนา   บุญยง ๑๓   ๓๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๐. สามเณรธนภัทร   ถือดียิ่ง ๑๓   ๓๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๑. สามเณรสรชัช   วงษ์ณรงค์ ๑๓   ๓๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๒. สามเณรวิโรจน์   ภารุนัย ๑๓   ๓๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๓. สามเณรกุลธร   สุขปัญญา ๑๓   ๓๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๔. สามเณรยศธพันธุ์   สุภวารี ๑๓   ๓๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๕. สามเณรทยาธร   พลพรม ๑๓   ๓๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๖. สามเณรปรเมศวร์   ธิตาปัน ๑๓   ๓๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๗. สามเณรพงษ์รวี   แสนทวีสุข ๑๓   ๓๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๘. สามเณรนที   บุญประกอบ ๑๓   ๓๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๔๙. สามเณรปวริศ   ยาดี ๑๒   ๓๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๕๐. สามเณรอัครพงษ์   พรมลา ๑๒   ๓๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๕๑. สามเณรอนุกูล   ศรีไพดร ๑๒   ๓๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๕๒. สามเณรกัมพล   วิเศษชาติ ๑๒   ๓๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๕๓. สามเณรวิฑูรย์   คำภิกุล ๑๒   ๓๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๕๔. สามเณรศุภชัย   วงเวียน ๑๒   ๓๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๕๕. สามเณรวิทวัส   จัตุกูล ๑๒   ๓๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๕๗
๕๖. พระรัตนชัย คุณสํโส ลุกลิ้ม ๓๑ ๑๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๕๗. พระหัสดร สุทสฺสโน บัวทองจันทร์ ๒๔ ๑๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๕๘. พระจำเริญชัย สิริคุตฺโต ศรีสุข ๒๘ ๑๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๕๙. พระสีพร ญาณสมฺปนฺโน ช่วยสุข ๒๔ ๑๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๐. พระอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน ๓๓ ๑๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๑. พระพรประสิทธิ์ ฐิตสีโล สีเหลือง ๓๕ ๑๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๒. สามเณรภาระ   ริ ๑๘   ๑๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๓. สามเณรกิตติศักดิ์   เจริญสินศรีสุข ๑๘   ๑๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๔. สามเณรสมาธิ   วิเชียร ๑๗   ๑๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๕. สามเณรภานุพงค์   คุณศิลป์ ๑๖   ๑๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๖. สามเณรณัฐวุฒิ   หวังทางมี ๑๖   ๑๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๗. สามเณรวิชมัย   นุ่มวงษ์ ๑๖   ๑๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๘. สามเณรกิตติศักดิ์   แพร่งสุวรรณ์ ๑๕   ๑๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๖๙. สามเณรรัชฎากร   โปแอ ๑๕   ๑๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๗๐. สามเณรเกิดมั่น   จูงวงษ์สุข ๑๕   ๑๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๗๑. สามเณรวุฒิชัย   แสนทวีสุข ๑๔   ๑๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๗๒. สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ   พุทหอม ๑๔   ๑๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๗๓. สามเณรเกียรติภูมิ   มาน้อย ๑๔   ๑๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๗๔. สามเณรปารเมศ   แจ้งบ้าน ๑๔   ๑๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๗๕. สามเณรคณาธิป   ศรีสุข ๑๔   ๑๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๗๖. สามเณรพิเชฐ   อสิพงษ์ ๑๔   ๑๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๕๗
๗๗. พระมหาชัยชาญ ชยฺยรตโน บุญแก้ว ๒๙ ๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๗๘. พระมหาอุดมศักดิ์ อาภากโร โมหมื่นไวย ๒๙ ๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๗๙. พระมหาสุวิท ธมฺมธโร อุดมดัน ๓๓ ๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๐. พระมหาสถิต ฐิตวโร แสงรัมย์ ๒๑ ๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๑. พระมหาสมปอง วรสิทฺธิ ชูเกาะ ๒๐ ๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๒. พระมหาธานี วรภาณี ขยันดี ๒๐ ๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๓. สามเณรรัฐฒพงษ์   คำควร ๑๘   ๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๔. สามเณรศราวุธ   วะกะกัน ๑๘   ๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๕. สามเณรภูวดล   จรูญภาค ๑๘   ๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๖. สามเณรรัฐพงษ์   อินทรศร ๑๘   ๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๗. สามเณรนนท์ณชัย   ว่องไว ๑๗   ๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๘. สามเณรสุริยะ   สีมันตะ ๑๗   ๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๘๙. สามเณรจิรพล   วงษ์คำรัตน์ ๑๖   ๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๐. สามเณรธีรยุทธ   หงวนไธสง ๑๖   ๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๑. สามเณรนฤพล   นามคำ ๑๕   ๘๘ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๒. สามเณรดิสทัศน์   คงทันดี ๑๕   ๘๙ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๓. สามเณรวิสิษฐ์พล   พันพม่า ๑๕   ๙๐ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๔. สามเณรพงศธร   ชัยเสน ๑๕   ๙๑ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๕. สามเณรจอมพล   มหาสุขบุญวงศ์ ๑๕   ๙๒ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๖. สามเณรสุชาติ   บุษยาตรัส ๑๕   ๙๓ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๗. สามเณรธนพล   จันทวงศ์ ๑๕   ๙๔ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๘. สามเณรพิพัฒน์   สุขปัญญา ๑๕   ๙๕ ป.ธ.๔ ๒๕๕๗
๙๙. พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ผาเหลา ๔๑ ๑๒ ๖๗ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๐. พระมหาสุรัตนพร สทฺธาธิโก แก้วนรินทร์ ๓๒ ๑๐ ๖๘ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๑. พระมหาทองเหรียญ ธนิสฺสโร แพงหอม ๓๕ ๖๙ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๒. พระมหาสมาน ขนฺติธมฺโม คำดวงศรี ๔๐ ๗๐ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๓. พระมหาภูวนัย ภทฺทจารี อสิพงษ์ ๒๕ ๗๑ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๔. สามเณรประสิทธิ์   แสนซุ้ง ๑๙   ๗๒ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๕. สามเณรธีรจักร   สุวรรณราช ๑๙   ๗๓ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๖. สามเณรสัมฤทธิ์   บัวจันทร์ ๑๘   ๗๔ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๗. สามเณรปรีชา   จำปาทอง ๑๘   ๗๕ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๘. สามเณรโชคทวี   สาระสิงห์ 17   ๗๖ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๐๙. สามเณรรุ่งชัย   เพียรเสร็จ ๑๗   ๗๗ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๐. สามเณรวันมงคล   ดีเลิศ ๑๗   ๗๘ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๑. สามเณรกิจติชัย   จัตุกูล ๑๗   ๗๙ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๒. สามเณรสมชาย   เข็มมี ๑๗   ๘๐ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๓. สามเณรณรงค์   ล้อมนาค ๑๗   ๘๑ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๔. สามเณรวรวุฒิ   เที่ยงทัศน์ ๑๗   ๘๒ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๕. สามเณรวีรยุทธ   บุตรราช ๑๗   ๘๓ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๖. สามเณรธนวัฒน์   กิ่วไธสง ๑๖   ๘๔ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๗. สามเณรสุรัตน์   บุตรเกื้อ ๑๖   ๘๕ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๘. สามเณรอภิวัฒน์   สีหะวงษ์ ๑๖   ๘๖ ป.ธ.๕ ๒๕๕๗
๑๑๙. พระมหาวิโมกข์ วณฺณเนโต วรรณเนตร ๓๓ ๑๓ ๑๐๓ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๐. พระมหาภวัต ฐานิสฺสโร กิ่งสุวรรณ ๒๘ ๑๐๔ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๑. พระมหาธีระวุฒิ รตนนาโค รูปแก้ว ๓๓ ๑๐๕ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๒. พระมหาสดใส ภทฺทธมฺโม จันทรัตน์ ๔๐ ๑๐๖ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๓. พระมหาเกียรติศักดิ์ สุธีโร เบ้าคำ ๒๔ ๑๐๗ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๔. พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺกวโร การะเกต ๒๒ ๑๐๘ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๕. สามเณรวีระศักดิ์   อินทริง ๒๐   ๑๐๙ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๖. สามเณรธีระวัชร์   ศรีงามฉ่ำ ๑๘   ๑๑๐ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๗. สามเณรบอย   เข็มมี ๑๘   ๑๑๑ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๘. สามเณรพิสิษฐ์   ประทุมมา ๑๘   ๑๑๒ ป.ธ.๖ ๒๕๕๗
๑๒๙. พระมหาไสว สิริปญฺโญ เถาว์ยา ๓๓ ๑๔ ๕๑ ป.ธ.๗ ๒๕๕๗
๑๓๐. พระมหาณรงค์ รกฺขิตสีโล สุทธิมา ๔๐ ๑๑ ๕๒ ป.ธ.๗ ๒๕๕๗
๑๓๑. พระมหาสุพจน์ เตชพโล แดนค้างพลู ๓๒ ๕๓ ป.ธ.๗ ๒๕๕๗
๑๓๒. พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที แสนคำ ๒๐ ๕๔ ป.ธ.๗ ๒๕๕๗
๑๓๓. สามเณรอำพล   วิเชียรเพริศ ๑๕   ๕๕ ป.ธ.๗ ๒๕๕๗
๑๓๔. พระมหาบุญรอด ฐิติโก อุททา ๓๒ ๑๒ ๓๖ ป.ธ.๘ ๒๕๕๗
๑๓๕. สามเณรธีรพงษ์   ล้อประโคน ๒๐   ๓๗ ป.ธ.๘ ๒๕๕๗
๑๓๖. สามเณรทศพร   พรมดอนกลอย ๑๙   ๓๘ ป.ธ.๘ ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : Download? ( 4 kb )


สร้างเมื่อ 25 มีนาคม 2557 | อ่าน 5386
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
 
งานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรม ปี๒๕๖๓
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจะจัดงานวันบูรพาจารย์และฉลองเปรียญธรรมในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 12/09/2563
อ่าน 2368
 
ขอเชิญทำบุญเข้าพรรษาถวายสลากภัต-สลากทาน ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพทำบุญเข้าพรรษาถวายสลากภัต-สลากทาน ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา 03/07/2563
อ่าน 1837
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ 02/12/2562
อ่าน 3288
 
e-donation วัดโมลีโลกยาราม
26/07/2562
อ่าน 14489
 
งานฉลองเปรียญธรรมประจำปี ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม เพื่อถวายทุนการศึกษา-ผ้าไตรแก่พร 23/07/2562
อ่าน 4016
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัต-สลากทาน แก่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร แขวง 01/07/2562
อ่าน 4421
 
บัญชีบุญวัดโมลีโลกยาราม
13/04/2562
อ่าน 10645
 
ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสงฆ์
12/04/2562
อ่าน 3724
 
ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ อบรมบาลีก่อนสอบรอบซ่อม
ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ หรือ ร่วมบุญกันตามกำลังศรัทธา . 08/04/2562
อ่าน 2909
 
เปิดรับสมัคร พระภิกษุสามเณร
สํานักเรียนวัดโมลีโลกยารามรับสมัครพระภิกษุ สามเณร เข้าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี 08/04/2562
อ่าน 3372
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติว) ประจำปี 450 รูป 01/12/2561
อ่าน 3592
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ
ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง จำนวน 400 รูป 27/11/2560
อ่าน 2528
 
ขอเชิญท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติวซ่อม) ประจำปี 90 รูป
ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งวันได้ที่ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาส 14/03/2560
อ่าน 3359
 
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปี 2560 เริ่ม 10 ธันวาคม 2559 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร สำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่นกรุงเทพมหานคร จะจัดอบรมเข้มก่อนสอบบาลีปี 60 03/12/2559
อ่าน 6137
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมกันตักบาตรเทโว วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวพุทธทั่วประเทศจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเ 26/10/2558
อ่าน 3511
 
เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นเจ้าภาพผ้าไตร-ทุนการศึกษา
แด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ในงานฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ วัดโมลีโลกยาราม... 25/08/2558
อ่าน 3804
 
ขอเชิญสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะ
พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙) ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค9 25/12/2557
อ่าน 4576
 
ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง(ติว) ประจำปี 300 รูป
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ 04/11/2557
อ่าน 3941
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมกันตักบาตรเทโว วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวพุทธทั่วประเทศจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 06/10/2557
อ่าน 3579
 
รายการทุนการศึกษา-ผ้าไตรจีวร และเจ้าภาพโรงทาน
ถวายแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ประจำปี ๒๕๕๗ (ปีที่ 21/08/2557
อ่าน 3950
 
ร่วบุญถวายสลากภัต
ขอเชิญสาธุชนเป็นเจ้าภาพถวายสลากภัตสลากทานแด่พระภิกษุสามเณร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ 05/07/2557
อ่าน 2949
 
รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๗ ซี่งในปีนี้ รอบแรก 25/03/2557
อ่าน 5386
 
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร ใจเพชร
เรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙, เรียนนักธรรมชั้นตรี - ชั้นเอก, เรียน กศน. ม.ต้น - ม.ปลาย 22/03/2557
อ่าน 4994
 
ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี (วรวิทย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ณ เขตพุทธาวาส วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร ที่ ๑๑ มีนาคมขอเชิญสาธุชนร่วมบุญในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพรหมกวี 27/02/2557
อ่าน 3560
 
ขอเชิญ/นิมนต์ ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระสงฆ์สามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง(ติว)จำนวน 250 รูป
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญ/นิมนต์ ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร 09/12/2556
อ่าน 3857
 
กฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีฯ วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
กฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีฯ วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. 21/10/2556
อ่าน 3310
 
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโว วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2556
คณะสงฆ์วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 15/10/2556
อ่าน 3438
 
งานฉลองเปรียญธรรม-บำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖
วัดโมลีโลกยารามจะจัดงานฉลองเปรียญธรรม-บำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ 13/08/2556
อ่าน 3540
 
ทั้งหมด 28 รายการ 1 / 1

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย