ภาพกิจกรรมวัดโมลีโลกยาราม

พิธีต้อนรับผู้ช่วยเจ้าอาวาสใหม่ ปี๒๕๖๒

ตามที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ลงนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ นั้น ในวันนี้ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มีพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้กับพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ ณ ภายในพระวิหารวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในเวลา ๑๔.๐๐น. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ได้รับการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๒ รูป ๑. พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร ป.ธ.๙ ๒.​พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙ 


- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย