ระเบียบและขนบธรรมเนียม วัดโมลีโลกยาราม

   

เพื่อให้การบริหารกิจการภายในวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ในด้านต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม เป็นผลดีแก่วัดและพระศาสนาโดยส่วนรวม

    อาศัยอำนาจความในมาตรา ๓๗ ว่าด้วยหน้าที่ของเจ้าอาวาส และ ๓๘ ว่าด้วยอำนาจของเจ้าอาวาสแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๓๕ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร จึงวางระเบียบและขนบธรรมเนียมสำหรับการบริหารวัด ดังต่อไปนี้

 

บททั่วไป

           ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบและขนบธรรมเนียมสำหรับวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พุทธศักราช ๒๕๕๕

           ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป

           ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบและขนบธรรมเนียมอื่น ๆ ในส่วนที่ขัดแย้งต่อระเบียบและขนบธรรมเนียมนี้

 

การปกครอง

           ข้อ ๔ การปกครองภายในวัดโมลีโลกยาราม ให้เป็นไปโดยสามัคคีธรรม ชอบด้วยหลักพระธรรมวินัย กฏหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คำสั่งระเบียบกฏมหาเถรสมาคม อันมีเจ้าอาวาสเป็นประธานบริหาร

           ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นกรรมการบริหาร และ

           เลขานุการวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

                   ก. เจ้าอาวาส มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการวัด ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ และเพื่อคณะกรรมการวัดกำหนดนโยบายวางแผนระเบียบ มอบหมายงานแต่ละฝ่ายตามเห็นสมควร และพิจารณาวินิจฉัยข้อเสนอแนะของผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ เพื่อสั่งการตามระเบียบ เพื่อประโยชน์แก่การของวัดและการพระศาสนา

                   ข. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส มีอำนาจหน้าที่ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย ช่วยควบคุมบริหารกิจการภายในวัด เสนอแนะ ระเบียบนโยบายต่าง ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้เจ้าอาวาสพิจารณา

                   ค. เลขานุการวัด มีหน้าที่ ดังนี้ 

                          ๑. ทำหน้าที่ด้านธุรการและประสานงานทั่วไป  ทั้งภายในวัดและนอกวัด

                          ๒. ทำหน้าที่งานสารบรรณของวัดทุกประเภท

                          ๓. จัดทำระเบียบวาระและบันทึกการประชุม

                          ๔. จัดทำบัญชีสถิติพระภิกษุสามเณรจำพรรษาและบัญชีเสนาสนะ

                          ๕. ทำบัญชีรายรับ-บัญชีรายจ่ายของวัด พร้อมทั้งออกใบอนุโมทนาบัตร

                          ๖. ทำรายงานการบริหารกิจการภายในวัดในรอบปี เสนอที่ประชุมให้ทราบ

          

เจ้าคณะ

           ข้อ ๕ วัดโมลีโลกยาราม แบ่งเป็น ๖ คณะ เจ้าอาวาสแต่งตั้งพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถตำรงตำแหน่งเจ้าคณะ เพื่อให้มีหน้าที่ดังนี้

                   ๕.๑  ปกครองดูเลแนะนำ สอดส่อง ตักเตือน อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรผู้อยู่อาศัยในคณะให้เอาใจใส่ในการศึกษาพระ ปริยัติธรรม ปฏิบัติตามกฏระเบียบของวัดและพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด

                   ๕.๒ อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะทั้งด้วยวัตถุสิ่งของ อันควรแก่สมณบริโภค

                   ๕.๔ พระภิกษุสามเณรภายในคณะเมื่อมีกิจธุระที่จะออกนอกวัดหรือไปค้างแรมสถานที่ อื่นให้แจ้งเจ้าคณะทราบ และให้เจ้าคณะรายงานเจ้าอาวาสทราบ

 

การรับพระภิกษุและสามเณร

           ข้อ ๖ การรับพระภิกษุสามเณร ผู้จะเข้าสังกัดวัดโมลีโลกยารามให้ผ่านการพิจารณาจากเจ้าอาวาสและคณะกรรมการ มีเจ้าอาวาสแต่งตั้ง และประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

                   ๖.๑ ไม่ทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่น่ารังเกียจ

                   ๖.๒ มีอาจาระเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย

                   ๖.๓ ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจหรือเคยประพฤติเสียหายจาก ที่อื่น อันนำความเสื่อมเสียมาสู่วัดและพระศาสนา

                   ๖.๔ มีสำเนาทะเบียนบ้าน และมีหนังสือสุทธิที่ออกให้โดยถูกต้อง

                   ๖.๕ มีหนังสือรับรองจากพระอุปัชฌาย์ หรือพระอาจารย์และผู้ดูแล หรือผู้ปกครองผู้นำฝาก

                   ๖.๖ ต้องสมัครเพื่อเข้าสังกัดวัดก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖

                   ๖.๗ มีความตั้งใจจะศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี

           หมายเหตุ:- การรับคฤหัสถ์บรรพชาหรืออุปสมบทชั่วคราวให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าอาวาส

 

กิจวัตร

              ข้อ ๗ การทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ของวัดโมลีโลกยาราม กำหนดไว้ดังนี้ ทำวัตรเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น.ทำวัตรเย็น เวลา ๑๗.๐๐ น.

           โดยกำหนดให้ใช้หนังสือสวดมนต์ฉบับวัดโมลีโลกยาราม รวบรวมโดย พระพรหมกวี (วรวิทย์) สำหรับเป็นคู่มือ หลังทำวัตรเช้าหรือเย็นให้สามเณรสวดสามเณรสิกขาวันละ

           ข้อ ๘ การลงอุโบสถ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทุกกึ่งเดือน เป็นกิจสำคัญของพระภิกษุทุกรูป หากอาพาธหรือมีกิจจำเป็นให้บอกลาเจ้าหน้าที่ โดยให้ทำวัตรเย็นตามปกติ เบื้องต้นให้ทำบุรพกิจก่อนแล้วจึงสวดปาฏิโมกข์ จบแล้วให้สวดมนต์ต่อท้ายตามที่กำหนด คือ

                   ก. สีลุทเทสปาฐะ

                   ข. ตายนคาถา

                   ค. ภิกขุอปริหานิยธัมมสูตร

                   ง. สุขาภิยาจนคาถา

                   จ. อตีตปัจจเวกขณปาฐะ

                   ฉ. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

           ข้อ ๙ รับไตรสรณคมน์ และศีลสำหรับสามเณร กำหนดหลังทำวัตรเย็นเสร็จ ในวันขึ้น ๗,๑๔ ค่ำ วันแรม ๗,๑๓ (เดือนขาด),๑๔ ค่ำ ของเดือน สามเณรทุกรูปต้องเอาใจใส่ในการรับไตรสรณคมน์และศีล ห้ามขาด หากอาพาธหรือมีกิจจำเป็นให้บอกลาเจ้าหน้าที่

           ข้อ ๑๐ วันธัมมสวนะ เป็นวันฟังธรรมโดยพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ประชุมพร้อมกันที่พระอุโบสถ ทำวัตรเช้า สามเณรทุกรูปสวดสามเณรสิกขาโดยไม่ต้องขัด จากนั้นคฤหัสถ์อาราธนาอุโบสถศีลหรือนิจศีล จากนั้นอาราธนาธรรมพิเศษโดยสรภัญญะวิธี เจ้าอาวาสหรือพระเถระรูปใดรูปหนึ่งที่เจ้าอาวาสมอบหมายแสดงพระธรรมเทศนา จบแล้ว อนุโมทนาวิธี ยถา พระสงฆ์สามเณรรับ สัพพีติโย

           ข้อ ๑๑ การประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                   ๑๑.๑  วันมาฆบูชา

                          วันวิสาขบูชา     

                          วันอัฐมีบูชา      

                          วันอาสาฬหบูชา

                          พระภิกษุสามเณรทั้งพระอารามต้องร่วมใจกันประกอบกิจต่างๆ คือ

                   ๐๘.๐๐ น.      ทำวัตรสวดมนต์ภาคเช้า-ฟังพระธรรมเทศนา

                   ๑๙.๐๐ น.      ทำวัตรสวดมนต์ภาคเย็นเจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา (ให้มีพระสงฆ์จตุรวรรคสวดรับเทศน์) ประกอบพิธีเวียนเทียน ในเขตพุทธาวาส

                   ๑๑.๒ วันเข้าพรรษา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ เป็นวันอธิษฐานอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือน พระภิกษุสามเณรทั้งพระอารามร่วมประกอบกิจกรรม ดังนี้

                   ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเช้าสวดมนต์ภาคเช้า

                   ๑๓.๐๐ น. พิธีวถายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน และถวายสลากทานแด่พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม

                   ๑๕.๐๐ น. พิธีขอนิสสัย สำหรับพระนวกะและสามเณรผู้เข้ามาอยู่ใหม่

                   ๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนาวัสสูปนายิกกถา พิธีกระทำสามีจิกรรม อธิษฐานพรรษา

                   ๑๙.๐๐ น. ประชุมขอขมาพระเถระภายในคณะ

           ๑๑.๓ วันมหาปวารณา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)

                   ๐๘.๐๐ น. ทำวัตรเช้า-ฟังพระธรรมเทศนา

                   ๑๕.๐๐ น. ทำวัตรเย็น พระสงฆ์ทำปวารณากรรม, เจริญพระพุทธมนต์

           ๑๑.๔ วันฉลองเปรียญธรรมประจำปี เป็นวันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส และบุรพาจารย์ มอบทุนการศึกษา จัดขึ้นวันอาทิตย์แรกหรือที่สองของเดือนกันยายน ประกอบด้วย  พิธีถวายทักษิณานุประทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรในอารามและต่างอาราม

           ๑๑.๕ วันรับผ้าพระกฐินพระราชทาน วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันใดวันหนึ่ง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

การนุ่งห่ม

           ข้อ ๘ พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม ต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลตามระเบียบของวัด ดังนี้

                   ๘.๑ ในการประชุม ทำสังฆกรรม ทำวัตรสวดมนต์และงานพิธีต่าง ๆ ในวัดให้ห่มม้วนลูกบวบบิดซ้าย พาดสังฆาฏิ

                   ๘.๒ ในการประชุมอื่นที่มิใช่สังฆกรรมและงานพิธี ภายในวัดให้ห่มเฉวียงบ่าม้วนลูกบวบบิดซ้าย ให้เรียบร้อย

                   ๘.๓ ในขณะที่อยู่ภายในกุฎี หรือภายในคณะ ให้ใส่อังสะให้เรียบร้อย ถ้าออกภายนอกคณะให้ห่มจีวรทุกครั้ง

                   ๘.๔ การไปบิณฑบาต รับกิจนิมนต์ หรือกิจธุระนอกวัด ให้ห่มคลุมม้วนลูกบวบบิดซ้าย

                   ๘.๕ ในกรณีที่พระภิกษุสามเณรรับกิจนิมนต์ไปงานในวัดอื่นภายในวัดหรือนอกวัดนั้นๆ ให้ห่มแบบวัดโมลีโลกยาราม

                   ๘.๖ สำหรับสีสังฆาฏิ (ควรเป็นผ้า ๒ ชั้น) จีวร สบง อังสะ ประคตเอว ให้เป็นสีพระราชนิยม ไม่ให้สีซีดจนเกินไปและไม่ให้มีกลิ่นเหม็นสาบรบกวนผู้อื่น

 

อาจารปฏิบัติ

           ข้อ ๙ ตั้งอยู่ในพระและอาจารย์มารยาทธรรมวินัย รู้จักปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ จัดเป็นส่วนสีลสามัญญตา ส่วนทิฏฐิสามัญญตา คือมีความเห็นพ้องต้องกัน สามัคคีกัน ชวนให้ระลึก คือ

                          ๙.๑ ต้องศึกษาพระปริยัติธรรม ปฏิบัติตามธรรมวินัยโดยเคร่งครัด ตามฐานานุรูปแห่งตน ทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่มาอยู่ภายหลัง

                          ๙.๒ รักษากิริยามารยาทให้เรียบร้อย ถึงพร้อมด้วยวัตรของสมณะทั้งที่เป็นกิจวัตร จริยาวัตร และวิธีวัตร อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส

                          ๙.๓  เมื่อมีอาคันตุกะมาขอพักแรมที่กุฎีของตนให้แจ้งเจ้าคณะทราบทันที

                          ๙.๔ แสดงความเคารพนอบน้อมด้วยกายวาจาต่อพระมหาเถระ พระเถระ ครูอาจารย์ของสำนัก ให้นั่งคุกเข่ากราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ แล้วนั่ง ณ ที่ควรนั่ง เมื่อจะพูดกับท่านให้ยกมือประนมทุกครั้ง ให้รู้จักใช้คำพูดแทนตัวท่านตัวเราให้สมควร

                          ๙.๖ รู้จักรักษาความสะอาดตามหลักกายบริหาร เมื่อถึงวันโกน ถ้ามีกิจนิมนต์นอกวัดช่วงเช้าไม่ต้องปลงผม ให้ปลงผมภาคบ่าย แต่ถ้ามีงานหรือกิจนิมนต์ช่วงบ่าย ก่อนไปให้รีบปลงผมก่อน

 

การประชุม

           ข้อ ๑๐ การประชุมภายในวัดโมลีโลกยาราม มี ๒ ประเภท คือ การประชุมสามัญ ได้แก่ การประชุมปกติ เดือนละ ๑ ครั้ง และการประชุมวิสามัญ ได้แก่ การประชุมพิเศษ ในโอกาสงานต่างๆ โดยเจ้าอาวาสเรียกประชุม

 

เสนาสนะ

           ข้อ ๑๑ การแจกเสนาสนะในวัดโมลีโลกยาราม เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เจ้าอาวาสมอบหมาย

                   ๑๑.๑ พระภิกษุสามเณรผู้ถือเสนาสนะต้องเอาใจใส่ดูเลรักษาเสนาสนะที่ตนอาศัยให้ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามมิให้ตกแต่งต่อเติมให้ผิดจากรูปเดิมหรือทำให้ชำรุดเสียหาย ไม่ให้สกปรกหรือรกรุงรัง ไม่ขีดเขียนติดข้อความติดรูปภาพที่ไม่สมควร 

                   ๑๑.๒ ผู้ถือเสนาสนะต้องไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น ตลอดถึงประกอบกิจอันผิดสมณสารูปผิดกฏหมายศีลธรรม และหลังจากเวลา ๒๒.๐๐ น. ควรอยู่ในเสนาสนะที่อยู่อาศัยของตน              ๑๑.๓ ผู้ถือเสนาสนะต้องหมั่นตรวจสอบดูเลรักษาสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ ลหุภัณฑ์ ระบบประปา ไฟฟ้า ภายในเสนาสนะของตนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ

                   ๑๑.๔ การบูรณปฏิสังขรณ์ ต่อเติมปรับปรุงแก้ใขเสนาสนะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าคณะและเจ้าอาวาสเสียก่อน

 

กำหนดโทษ

           ข้อ ๑๒ พระภิกษุสามเณรรูปใด ละเมิดหรือไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฏหมาย ก๓ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศมหาเถรสมาคม หรือระเบียบนี้ ย่อมมีความผิดตามโทษานุโทษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

                   ก. ตำหนิโทษ

                   ข. ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรอื่นรวมสมโภคด้วย

                   ค. ทำทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษ

                   ง. ขับไล่ออกจากวัด

                   จ. ให้สึกเสียจากเพศ

 

บทเฉพาะกาล

           ข้อ ๑๓ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะทุกคณะ เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย สามารถวางระเบียบกติกาหรือข้อวัตรปฏิบัติ อันชอบด้วยพระธรรมวินัย กฏหมาย กฏระเบียบมหาเถรสมาคม ซึ่งไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ได้ โดยอนุมัติของเจ้าอาวาส และขนบธรรมเนียบ

           ข้อ ๑๔ ระเบียบนี้ จะปรับปรุงและแก้ใขเพิ่มเติมได้ โดยมติที่ประชุม

           ข้อ ๑๕ การตีความในระเบียบและขนบธรรมเนียมนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

 

 

(พระเทพปริยัติโมลี)

เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม


- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย