พระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกข์

พระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกข์
วัดโมลีโลกยาราม 
กรุงเทพมหานคร
ที่    ชื่อ ฉายา                                                        อายุ    พรรษา   
พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) ๔๘ ๒๘
พระครูธรรมนิเทศน์ (สุธี วิมโล ป.ธ.๕) ๗๙ ๕๘
พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม ป.ธ.๙ ๕๔ ๓๔
พระมหาสำรวญ สีลสํวโร ป.ธ.๙  ๕๕ ๓๒
พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม ป.ธ.๙ ๔๕ ๒๕
พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท ป.ธ.๙ ๔๑ ๑๙
พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก ป.ธ.๙ ๔๐ ๑๘
พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗ ๔๖ ๑๗
พระมหาหัสดร สุทสฺสโน ป.ธ.๖ ๓๐
๑๐ พระมหาอนันต์ จิรสุโข ป.ธ.๗ ๓๕
๑๑ พระมหาสนิทศิลป์ ติกฺขฌาโน ป.ธ.๖ ๔๘
๑๒ พระมหากำพล ปญฺญาพโล ป.ธ.๗ ๔๐
๑๓ พระมหามาวิน อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๗ ๓๐
๑๔ พระมหากิตติ ชินวํโส ป.ธ.๖ ๒๖
๑๕ พระมหานัฐพล วราสโภ ป.ธ.๘  ๒๕
๑๖ พระกฤษดา สญฺญโม  ๔๖
   
โมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย