ผู้พิชิตทุนเล่าเรียนหลวง


ทำเนียบคนเก่ง ผู้พิชิตทุนเล่าเรียนหลวง
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
 

ที่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

ทุน

พ.ศ.

พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๓

ป.ธ.๕

๒๕๔๗

สามเณรมงคลวัฒนา บุญเยี่ยม

ป.ธ.๕

๒๕๔๗

พระมหาวงกฎ กิจฺจากาโร

ป.ธ.๖

๒๕๔๗

พระมหาสกล เขมจิตฺโต

ป.ธ.๖

๒๕๔๗

พระมหาสราคม ฐานยุตฺโต (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๑)

ป.ธ.๖

๒๕๔๗

สามเณรอำนาจ จอกนาค (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๐)

ป.ธ.๖

๒๕๔๗

พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๐)

ป.ธ.๗

๒๕๔๗

สามเณรสำเร็จ บัวศรี (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๔๘)

ป.ธ.๘

๒๕๔๗

สามเณรพรพิทักษ์ สุขรี่ (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๔๘)

ป.ธ.๘

๒๕๔๗

๑๐

พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๒)

ป.ธ.๕

๒๕๔๘

๑๑

สามเณรประยงค์ เมืองขวา

ป.ธ.๕

๒๕๔๘

๑๒

สามเณรสมบูรณ์ เจริญทัศน์ (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๔)

ป.ธ.๕

๒๕๔๘

๑๓

สามเณรครรชิต สอนศรี

ป.ธ.๖

๒๕๔๘

๑๔

พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๑)

ป.ธ.๘

๒๕๔๘

๑๕

พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๐)

ป.ธ.๘

๒๕๔๘

๑๖

พระมหาสุริสิตร์ ธีรปญฺโญ

ป.ธ.๕

๒๕๔๙

๑๗

พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๒)

ป.ธ.๖

๒๕๔๙

๑๘

สามเณรโชคชัย คนไว (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๔)

ป.ธ.๖

๒๕๔๙

๑๙

สามเณรสมบูรณ์ เจริญทัศน์ (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๔)

ป.ธ.๖

๒๕๔๙

๒๐

สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ

ป.ธ.๕

๒๕๕๐

๒๑

พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๓)

ป.ธ.๖

๒๕๕๐

๒๒

สามเณรนรินทร์ บุราคร

ป.ธ.๖

๒๕๕๐

๒๓

สามเณรประยงค์ เมืองขวา

ป.ธ.๗

๒๕๕๐

๒๔

พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ (สอบได้ ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๕๒)

ป.ธ.๗

๒๕๕๐

๒๕

พระมหาบัณฑิต วรธีโร

ป.ธ.๕

๒๕๕๑

๒๖

สามเณรโอภาส พริ้งเพราะ

ป.ธ.๖

๒๕๕๑

๒๗

สามเณรสนธยา รินชาลี

ป.ธ.๖

๒๕๕๑

๒๘

สามเณรสนธยา รินชาลี

ป.ธ.๗

๒๕๕๒

๒๙

พระมหาสนธยา วรรตฺติ (รินชาลี)

ป.ธ.๘

๒๕๕๔

๓๐

พระมหาอำนวย โชติปญฺโญ (ตากิ่มนอก)

ป.ธ.๖

๒๕๕๕

๓๑

พระมหาติ่ง อาภากโร (จันทร์เพ็ง)

ป.ธ.๖

๒๕๕๕

๓๒

พระมหาบุญส่ง วรวีโร

ป.ธ.๗

๒๕๕๕

๓๓

สามเณรยุรนันท์ โยธา

ป.ธ.๖

๒๕๕๕

๓๔

สามเณรจตุภูมิ แสนคำ

ป.ธ.๕

๒๕๕๕


- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย