ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗


ปฏิทินการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร
ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
 
 วันที่ เดือน พ.ศ.  พันธกิจ
 ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๖
 ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  วันวิสาขบูชา
 พฤหัสบดี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เปิดภาคการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
 ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ส่งนักเรียนไปศูนย์สังฆศาสน์ธำรง  ปราจีนบุรี
 ๒๒ - ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
 ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ปฐมนิเทศการศึกษานักธรรมทุกชั้น
  กันยายน  ๒๕๕๖  งานฉลองเปรียญธรรมประจำปี ๒๕๕๖
 ๒๘  กันยายน - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  อบรมนักธรรมชั้นตรี (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
 ๑๓ - ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖  สอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๖ (อาจเปลี่ยนแปลง)
 ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖  วันมหาปวารณา - ออกพรรษา
 ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๖  รับนักเรียนจากศูนย์สังฆศาสน์ธำรง (ปรับนักเรียน ๑)
 ๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ทบทวนหลักสูตรนักธรรม / แต่งตั้งครูอบรมนักธรรม
  - ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  อบรมนักธรรมโท - นักธรรมเอก ประจำปี
 ๑๙ - ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  สอบนักธรรรมโท-เอกธรรมศึกษาตรี โท เอก
  มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  อบรมบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ชั้นประโยค ป.ธ.๙
  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ปัจฉิมนิเทศอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๘ - ป.ธ.๙
 ๑ - ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  สอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๖ - ป.ธ.๗
 ๓ - ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  สอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๘ - ป.ธ.๙
 ๒๔ - ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  สอบบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึงชั้นประโยค ป.ธ.๕
 ๑๗ - ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๗  ตรวจประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๗
 ๒๓ มีนาคม - ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๗  อบรมบาลีก่อนสอบครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม)
 ๒๔ - ๒๖ เมษายน  ๒๕๕๗  สอบบาลีครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) ประจำปี
  - ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ตรวจบาลีสอบซ่อมประจำปี ๒๕๕๗
   

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย