ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖


ปฏิทินการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร
ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
 
 วันที่ เดือน พ.ศ.  ภารกิจ
 ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๕  พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๕
  มิถุนายน  ๒๕๕๕  วันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)
 พฤหัสบดี  ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๕  เปิดภาคการศึกษาประจำปี ๒๕๕๕
 ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ส่งนักเรียนไปศูนย์สังฆศาสน์ธำรง  ปราจีนบุรี
  -   สิงหาคม  ๒๕๕๕  วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
   สิงหาคม  ๒๕๕๕  ปฐมนิเทศการศึกษานักธรรมทุกชั้น
   กันยายน  ๒๕๕๕  งานฉลองเปรียญธรรมประจำปี ๒๕๕๕
  - ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕  อบรมนักธรรมชั้นตรี (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
 ๒๔ - ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕  สอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๕
 ๓๐ - ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  วันมหาปวารณา - ออกพรรษา
  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  รับนักเรียนจากศูนย์สังฆศาสน์ธำรง (ปรับนักเรียน ๑)
 ๑๐ - ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ทบทวนหลักสูตรนักธรรม / แต่งตั้งครูอบรมนักธรรม
 ๑๕ - ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  อบรมนักธรรมโท - นักธรรมเอก ประจำปี
 ๓๐ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  สอบนักธรรรมโท-เอกธรรมศึกษาตรี โท เอก
 ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕ - ๕ มี.ค. ๒๕๕๖  อบรมบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ชั้นประโยค ป.ธ.๙
 ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ปัจฉิมนิเทศอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๘ - ป.ธ.๙
 ๑๒ - ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  สอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๖ - ป.ธ.๗
 ๑๔ - ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  สอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๘ - ป.ธ.๙
  -   มีนาคม  ๒๕๕๖  สอบบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ถึงชั้นประโยค ป.ธ.๕
 ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน  ๒๕๕๖  ตรวจประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๖
  เมษายน - ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  อบรมบาลีก่อนสอบครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม)
  - ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  สอบบาลีครั้งที่ ๒ (สอบซ่อม) ประจำปี
 ๑๙ - ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตรวจบาลีสอบซ่อมประจำปี ๒๕๕๖
 ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  วางแผนงานวิชาการและบุคลากรของสำนักประจำปี ๕๖
   

- สำนักงานเจ้าคณะภาค 9
- มหาบาลีวิชชาลัย
- คณะสงฆ์ภาค 10
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ประกาศรับสมัครครู
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2472-8147 มือถือ 089-660-1464 แฟกซ์. 0-2472-8147
แผนที่วัดโมลีโลกยาราม | พัฒนาเว็บไซต์โดย schooljob.in.th หางานโรงเรียน สมัครเป็นครู ทุกสาขาทั่วไทย